opdrachtgever
gemeente Epe

jaar
2008-2009

locatie
Epe

Structuurvisie Veluweflank Epe

Het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en het Centraal Veluws Natuurgebied (de Veluweflank) kent een zeer karakteristieke ruimtelijke opbouw. Het ruimtegebruik is zeer gevarieerd en zeer dynamisch, met name waar het gaat om landbouw (verandering in teelten, schaalvergroting), recreatie & toerisme (verblijfsrecreatie, paardensport) en wonen in het buitengebied (landgoederen, vrijkomende agrarische bebouwing). Een nieuw evenwicht tussen deze economische dragers moet achteruitgang van de gebiedskwaliteiten door verrommeling en verstening tegen te gaan. 

Daarom wordt ingezet op het profileren van de Veluweflank als natuurrijk vrijetijdslandschap. Daarnaast blijft de grondgebonden landbouw belangrijk als drager van zowel het landschap als de lokale economie. Ruimtelijke zonering moet een geleidelijke en zorgvuldige gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

In ‘conserveringsgebieden’ wordt gestreefd naar versterking van landschap, natuur en cultuurhistorische waarden. In ‘ontwikkelingsgebieden’ is beperkte toename van bebouwing mogelijk in de vorm van landgoederen, groen wonen en recreatieve ondernemingen. Twee concentratiepunten voor recreatie vormen daarnaast de basis voor verdere ontwikkeling van de recreatiesector.