opdrachtgever
gemeente Weststellingwerf

jaar
2000-2001

locatie
Weststellingwerf

Structuurplan Weststellingwerf

Uitgangspunt van het Structuurplan Weststellingwerf is een goede ‘hechting’ van het ruimtelijk beleid aan de ‘fysieke bakermat’ van de gemeente. Dat wil zeggen: een natuurlijk samenspel met bodemreliëf, bodemopbouw en een duurzame waterhuishouding. Concreet betekent dit een keuze voor Wolvega als hoofdkern van de gemeente. Noordwolde ontwikkelt zich als de tweede woon- en recreatiekern van de gemeente. Voor de overige kernen wordt vanwege landschap en mobiliteit een consolidatiebeleid gevoerd. 

Tezamen met bewoners zullen uitvoeringsgerichte dorpskomplannen opgesteld worden met concrete projecten ter verhoging van de leefbaarheid, de hechting aan het landschap en de verbetering van de verkeersveiligheid. Het buitengebied wordt gevrijwaard van nieuwe woningen en bedrijven.