opdrachtgever
Stadsgewest Haaglanden

jaar
2002

locatie
Westland

Structuurvisie Westlandse Zoom

In januari 2001 is een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de ‘Westlandse Zoom’, het overgangsgebied tussen Den Haag en het Westland. Directe aanleiding vormde de wens van de gemeente Den Haag om in de nabijheid van de stad luxe woongebieden te ontwikkelen, ter versterking van het internationale vestigingsmilieu. Gekoppeld aan deze woongebieden zou een groene verbinding tussen de kust en Midden-Delfland moeten worden gerealiseerd, met een recreatieve en ecologische betekenis.

Als drager voor de toekomstige ruimtelijke structuur van de Westlandse Zoom is het zogenaamde ‘ladderconcept’ ontwikkeld; een samenhangend en robuust groenblauw raamwerk, waarbinnen ruimte is voor nieuwe woonmilieus en glastuinbouw. De beide ‘bomen’ van deze ladder zijn de belangrijkste dragers van recreatieve, landschappelijke en ecologische verbindingen tussen de kust en Midden-Delfland. De ‘sporten’ van de ladder dienen als recreatieve verbindingen in oost-west richting.

De invulling van de ‘vakken’ van de ladder bestaat voor een belangrijk deel uit nieuwe luxe woonlocaties. Deze locaties zelf moeten eveneens een substantiële bijdrage leveren aan het groenblauwe karakter van de zoom. Daarbij wordt uitgegaan van drie landschapstypes: het besloten landgoederentype aan de kustzijde, het halfopen krekenlandschap rond Poeldijk en de open en waterrijke droogmakerijen ter hoogte van kwintsheul.

Inmiddels is op verschillende locaties woningbouw gerealiseerd.