Omgevingsvisie stedelijk gebied Wijk bij Duurstede

De Omgevingsvisie stedelijk gebied richt zich op de fysieke leefomgeving in de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek, inclusief de kernrandzones en het bedrijventerrein Broekweg en het Stefanus-terrein in Cothen. Met de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied wil de gemeente een solide basis leggen voor een duurzame toekomst van de drie Wijkse kernen. Behoud van authentieke waarden en versterking van de eigen identiteit staan daarbij voorop. Daarbij is het belangrijk dat voor elke kern een gebiedseigen verhaal wordt opgesteld.

In de eerste fase zijn alle beschikbare (beleids)documenten van de gemeente, de regio (U10 en U16) en de provincie Utrecht geïnventariseerd en is een gedegen ruimtelijke analyse uitgevoerd voor de kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Dit is samengevoegd in de Kernen Atlas. Hierin is een beeld geschetst van de huidige opbouw van de kernen en van de sectorale (beleids)opgaven die in de toekomst een rol kunnen gaan spelen in de kernen.

Begin 2020 is de eerste participatieronde van start gegaan. We voerden gesprekken op straat, er zijn meedenksessies georganiseerd in alle drie de kernen en er is een online enquête uitgevoerd. Op die manier zijn in totaal meer dan 1.000 mensen actief betrokken bij de Omgevingsvisie. Bewoners, ondernemers en belangengroepen hebben zo de huidige kwaliteiten, knelpunten en belangrijkste opgaven voor de toekomst in kaart gebracht. Deze zijn vervolgens met elkaar in verband gebracht en besproken met de gemeenteraad. 

In het voorjaar van 2020 zijn de belangrijkste hoofdopgaven vertaald naar een toekomstbeeld voor elke kern, die zijn vastgelegd in een visie op hoofdlijnen. Dit vormde het onderwerp van gesprek in een tweede participatieronde (juni/juli 2020). Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn toen opnieuw circa 1.000 mensen betrokken, o.a. via een digitale enquête, online videogesprekken en aan gesprekstafels. Met die input is in het najaar van 2020 vervolgens de Ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. De Omgevingsvisie is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.