Nieuwe Gracht werkt aan …

Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en ruimtelijk onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek. Deze pagina bevat nieuwsberichten over onze lopende projecten.

Stedenbouwkundig Plan Zogwetering Bureau Nieuwe Gracht

Participatie Stedenbouwkundig Plan Zogwetering

Eind november en begin december organiseerden we de tweede participatieronde voor het stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie Zogwetering in Maarssen-Dorp. We spraken met de werkgroep van omwonenden en de stakeholders over de ruimtelijke hoofdopzet van het nieuwe woongebied. Aan de hand van een werkmaquette werden verschillende modellen besproken en aangescherpt. In het nieuwe jaar worden de resultaten van de participatieronde gepresenteerd tijdens een informatiemarkt voor wijkbewoners.
december 2022/door robert
stadshaltes Bureau Nieuwe Gracht

Stadshaltes voor goederenvervoer over water

In opdracht van de gemeente Utrecht voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar stadshaltes voor goederenvervoer over water in de Utrechtse binnenstad. Stadshaltes zijn locaties waar goederen gelost worden van een (elektrische) boot naar de kade. Vanaf die locaties worden de goederen naar de eindbestemming in de binnenstad vervoerd. Het ‘last mile’ transport kan bijvoorbeeld met een transporter, cargobike of LEVV plaatsvinden. We verkennen de ruimtelijke inpasbaarheid van een stadshalte op circa 10 potentiële haltelocaties in het centrum van Utrecht. We voeren daarnaast een ontwerpend onderzoek naar de gewenste vormgeving van een 'standaardhalte'. Wat zijn de ruimtelijke bouwstenen voor een laad- en loslocatie aan het water en hoe ziet zo'n halte eruit? Begin december presenteren we de (voorlopige) onderzoeksresultaten aan een team van vakdeskundigen van de gemeente en enkele externe partijen die bij het onderzoek zijn betrokken.
november 2022/door robert
Ontwerpend onderzoek NOVEX | bureau Nieuwe Gracht

Ontwerpend onderzoek NOVEX

Nieuwe Gracht doet mee aan het ontwerpend onderzoek NOVEX. NOVEX staat voor nationale omgevingsvisie extra. Binnen NOVEX onderzoeken rijk en provincies hoe nationale programma's aansluiten op provinciale opgaven en ambities. NOVEX werkt met vijf landsdelen en drie perspectieven. Nieuwe Gracht onderzoekt voor de regio Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland) het perspectief 'leefbare steden en regio's'. De eerste resultaten zijn begin volgend jaar beschikbaar.
november 2022/door robert
Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen

Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen opgeleverd

Half september hebben we samen met de adviesbureaus Goudappel, LBP|SIGHT en Planmaat het eindrapport van de Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen opgeleverd. Hierin zijn de resultaten van de door ons uitgevoerde (interne) ambtelijke verkenning gebundeld, die zich richt op de centrale onderzoeksvraag: welke mogelijkheden zijn er voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling van de Regiopoort Breukelen en wat is er nodig om dit te realiseren? We schetsen een integraal scenario voor de invulling van het gebied op en rond de OV-knoop met een mix van wonen, werken, recreatie en voorzieningen. Daarnaast bevat de rapportage een onderbouwing op de aspecten ruimte, mobiliteit, milieu en gezondheid. Tot slot bevat het rapport een beknopte financiële analyse van de voorgestelde invulling, met een doorkijk naar het vervolg. In oktober en november vindt verder ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.
september 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht | Omgevingsvisie Baarn

Omgevingsvisie Baarn

Nieuwe Gracht is gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Baarn. We werken daarvoor samen met Citisens. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie Baarn begin 2024 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.
september 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht | stedenbouwkundige supervisie Postkantoorlocatie Wijk bij Duurstede

Stedenbouwkundige supervisie Postkantoorlocatie Wijk bij Duurstede

De Postkantoorlocatie ligt aan de noordrand van het historische centrum van Wijk bij Duurstede. De locatie bestaat uit verschillende gebouwen die geheel of gedeeltelijk leegstaan, of een tijdelijke functie hebben. De gemeente Wijk bij Duurstede wil op termijn op de Postkantoorlocatie woningbouw ontwikkelen. Nieuwe Gracht is gevraagd om daarbij de stedenbouwkundige supervisie te verzorgen. 
augustus 2022/door robert
Ontwikkelvisie BoTu

Ontwikkelvisie Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

In opdracht van de Universiteit Utrecht werken wij samen met de adviseurs van AT Osborne aan een ontwikkelvisie voor de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park (USP). We zijn gevraagd om de stedenbouwkundige en landschappelijke input te leveren voor een integrale en samenhangende visie voor de toekomstige ontwikkeling van de Botanische Tuinen en de vernieuwing van het kassencomplex. In samenwerking met AT Osborne organiseren wij diverse workshops met de betrokken experts en adviseurs van de universiteit, waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een ontwikkelrichting op hoofdlijnen voor de Botanische Tuinen. Daarbij schetsen we een wervend, maar realistisch toekomstperspectief voor de tuinen, inclusief de aansluiting van het terrein op de groene campus van het USP. 
juli 2022/door robert
Utrechtse Bouwstroom

Utrechtse bouwstroom in nieuwe (woon)landschappen

De woningbouwcorporaties Viveste en Mitros willen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen binnen hun werkgebied (Kromme Rijngebied, Utrecht en Nieuwegein) een duurzame bijdrage leveren aan de versnelling van de woningbouwopgave in de Utrechtse regio. Hiermee kan een Utrechtse bouwstroom worden gecreëerd. Die bouwstroom kan worden ingezet voor de realisatie van aantrekkelijke nieuwe (woon)landschappen in en rond de stad Utrecht. Aantrekkelijke woongebieden die stevig zijn ingebed in het landschappelijk DNA van de regio. Bureau Nieuwe Gracht organiseert hiervoor een aantal creatieve ateliersessies met uiteenlopende experts van Mitros en Viveste. Samen met Urban Reality werken we de resultaten van de ateliers uit in enkele concreet toepasbare ontwerpprincipes voor diverse indicatieve voorbeeldlocaties in het werkgebied van beide corporaties. 
mei 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht | Stadsgesprek Omgevingsvisie Hilversum

Stadsgesprek Omgevingsvisie Hilversum

Als voorlopige afsluiting van de participatie voor de Omgevingsvisie Hilversum organiseert de gemeente op 12 mei een stadsgesprek. Na afloop van het stadsgesprek stelt Nieuwe Gracht een concept-Omgevingsvisie op. Het is de bedoeling deze na de zomer af te ronden en daarna ter inzage te leggen.
april 2022/door robert
Strategische verkenning knooppunt Breukelen | bureau Nieuwe Gracht

Strategische verkenning knooppunt Breukelen

De omgeving van station Breukelen heeft potentie om zich te ontwikkelen tot een belangrijke regiopoort tussen Utrecht en Amsterdam. De gemeente Stichtse Vecht voert in de komende maanden een strategische verkenning uit naar de toekomstige ontwikkeling van het knooppunt. Dat doen ze samen met de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, NS, ProRail, U10 en de waterschappen HDSR en AGV. Bureau Nieuwe Gracht is gevraagd om de strategische verkenning uit te voeren. We doen dit samen met Goudappel, LBP|SIGHT en Planmaat.

We werken eerst een drietal ruimtelijke scenario's uit. De focus ligt daarbij op de mobiliteitsfunctie van het knooppunt en de kansen die dat biedt voor woningbouw, arbeidsplaatsen en recreatie. Naast ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid wegen we ook milieu, gezondheid en financiële haalbaarheid mee. Met behulp van die aspecten stellen we een integraal scenario op. Zo worden de kansen rond knooppunt Breukelen optimaal benut én integraal afgewogen. Het uiteindelijke doel van de strategische verkenning is om antwoord te geven op de volgende vraag: welke mogelijkheden zijn er voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling op en rondom knooppunt Breukelen en wat is er nodig om dit te realiseren?
februari 2022/door robert
Stedenbouwkundig Plan Zogwetering

Stedenbouwkundig Plan Zogwetering

Voor de woningbouwlocatie Zogwetering in Maarssen-Dorp zijn we gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Op 17 februari bespraken we het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) met stakeholders en een werkgroep van bewoners. Zij konden aangeven welke punten belangrijk zijn om mee te nemen in het stedenbouwkundig plan. Dat deden zij vanuit hun achtergrond als belanghebbende, betrokken gebiedspartij of omwonende. De komende periode stellen we verschillende varianten op voor de hoofdopzet van het nieuwe woongebied aan de rand van het dorp. Deze varianten worden in het najaar opnieuw voorgelegd in de volgende participatieronde.
februari 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht - Familie van rotondes Nationaal Park Nieuw Land

Familie van rotondes

We kennen allemaal voorbeelden van rotondes met aantrekkelijke beplanting of een kunstwerk. Lelystad en Almere zetten nog wat hoger in. In opdracht van beide gemeenten gaat Nieuwe Gracht aan de slag met het ontwikkelen van bouwstenen voor een familie van rotondes. Deze rotondes liggen allemaal rondom Nationaal Park Nieuw Land. We doen dat samen met EDM landschapsarchitectuur en illustrator Ronald van der Heide.

Het is de bedoeling dat de rotondes een uitstraling krijgen die past bij de ruige natuur van het Nationaal Park. De verschillende bouwstenen vertalen we uiteindelijk in concrete ontwerpen voor rotondes met een entreefunctie.
februari 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht - participatie Omgevingsvisie Hilversum

Participatie Omgevingsvisie Hilversum

De eerste fase van de participatie voor de Omgevingsvisie Hilversum is afgerond. De afgelopen maanden hebben inwoners van Hilversum hun mening gegeven over de toekomst van Hilversum. Dat kon o.a. via wijksessies, een enquete en straatinterviews. Daarnaast konden mensen binnenlopen in het Atelier van de Toekomst in het centrum. De resultaten staan op Hilversum2040.nl. Begin volgend jaar volgt een tweede ronde.
december 2021/door robert
TEMPO expertise stedenbouw

TEMPO: van vertragen naar versnellen

De provincie Utrecht heeft de ambitie om jaarlijks 10.000 woningen aan de provincie toe te voegen, waarvan minimaal 50% betaalbaar. Met het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw spant de provincie zich in dit doel te bereiken. Het netwerk TEMPO is onderdeel van dit programma. Vanuit dit netwerk adviseren experts in diverse disciplines kortdurend bij initiatieven of leveren meedenkkracht in projecten. Voor de discipline stedenbouw levert Nieuwe Gracht expertise aan het netwerk. Het multidisciplinaire netwerk helpt niet alleen projecten verder, het heeft ook als doel meer kennis te verspreiden over woningbouwontwikkeling. Voor meer informatie bekijk de website versnellingwoningbouw.nl/tempo
december 2021/door robert
Locatiekeuze De Geer / Zuidwijk

Locatiekeuze De Geer III en/of Zuidwijk?

Voor de locatiekeuze De Geer III/Zuidwijk hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Om een afgewogen keuze tussen de beoogde woningbouwlocaties te kunnen maken, is inzichtelijk gemaakt welke stedenbouwkundige invulling mogelijk én (financieel) haalbaar is op beide locaties. Hiervoor is een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse uitgevoerd, inclusief diverse onderliggende onderzoeken. Op 23 november 2021 zijn de resultaten van de studie gepresenteerd aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede en is aan de raad voorgesteld om zich uit te spreken voor een aantal strategische keuzes die voortkomen uit het haalbaarheidsonderzoek.
november 2021/door robert

Structuurvisie Zogwetering unaniem vastgesteld

Op 2 november 2021 is de structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De structuurvisie legt de ruimtelijke en programmatische kaders vast voor de uitwerking van een nieuw woongebied met 100 tot 130 woningen aan de rand van Maarssen-Dorp. De komende periode geven we hier in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) verder invulling aan. Daarbij gaan we opnieuw samenwerken met een werkgroep van actief betrokken bewoners en stakeholders.
november 2021/door robert
Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied bureau Nieuwe Gracht

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

Nieuwe Gracht heeft een Uitwerkingsplan opgesteld voor het Lepelaarplassengebied. Dat hebben we gedaan in opdracht van het Flevo-landschap en de gemeente Almere. Het plan zet in op het versterken van de natuurwaarden én de recreatieve kwaliteiten van dit deel van Nationaal Park Nieuw Land. Het Uitwerkingsplan is opgesteld in samenwerking met gebiedspartijen en bevat concrete voorstellen voor ingrepen in het gebied.
oktober 2021/door robert

Ontwerpend Onderzoek HUB A12-zone

In opdracht van de provincie Utrecht verrichten wij ontwerpend onderzoek naar de verenigbaarheid van verstedelijking en goederenvervoer via water in de A12-zone van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Samen met de ontwerpers van NIEUW BRUUT verkennen we de mogelijkheden voor hoogstedelijk wonen en werken in de A12-zone in combinatie met duurzame stadslogistiek en innovatief goederenvervoer over water. Op 23 september 2021 organiseerden we een werkbijeenkomst met experts op het gebied van logistiek, duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Samen zijn we op zoek gegaan naar kansrijke functiecombinaties en randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen. De resultaten worden in de volgende fase van het onderzoek verder uitgewerkt.
september 2021/door robert

Ontwerp Structuurvisie Zogwetering vrijgegeven voor inspraak

Het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht heeft de Ontwerp Structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling op de locatie Zogwetering op 1 juni 2021 vrijgegeven voor inspraak. Aan de rand van het dorp wil de gemeente in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen. Deze moet komen op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp. Voordat er concrete bouwplannen kunnen worden gemaakt, is er samen met de omwonenden en belanghebbenden een concept Structuurvisie opgesteld voor het gebied. Daarin staat op hoofdlijnen wat er straks in het gebied waar mag op het gebied van wonen en recreëren. De inspraakperiode eindigt op 16 juli 2021.
juni 2021/door robert

Raadsbesluit Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De gemeenteraad van Zeist stemde op 20 mei in met de integrale ruimtelijke visie en de reactienota voor de nieuwe Politieacademie op het Almata-terrein in Den Dolder. Over de verkeersontsluiting volgt nog een raadsbesluit later dit jaar. In de visie staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling van het terrein en de nieuwbouw voor de Nationale Politie. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede, groene strook. De bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen.
mei 2021/door robert
stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Kotterbos Vaartzone Vaartplas Staatsbosbeheer gemeente Almere gemeente Almere

Uitwerkingsplan Kotterbos & Vaartzone

In opdracht van de gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken wij aan een (aanvullend) uitwerkingsplan voor het Kotterbos en de Vaartzone. Beide gebieden zijn onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Het doel van dit uitwerkingsplan is het creëren van een samenhangend en sterker landschap, in aansluiting op de nabijgelegen Oostvaardersplassen. Het Kotterbos vervult op dit moment al een belangrijke functie op het gebied van ‘sporten en bewegen’ en de gebiedspartijen willen die functie verder versterken. Dit gebeurt door een duidelijke zonering in het gebied aan te brengen, de identiteit van het gebied actief uit te dragen en de invulling van het programma van het Kotterbos verder te versterken.
april 2021/door robert

Ontwerp Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede ter inzage

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 16 februari 2021 de Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied vastgesteld. In de Ontwerp Omgevingsvisie laten wij zien hoe de stad Wijk bij Duurstede en de dorpen Cothen en Langbroek er over 10 jaar uit kunnen zien. Wat is bijvoorbeeld nodig om de voorzieningen in de stad, dorpen en wijken te houden? Waar kunnen tussen nu en 2030 nieuwe huizen worden gebouwd? En hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich prettig, veilig en vertrouwd blijft voelen in hun eigen dorp of woonbuurt? De Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied ligt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken t/m 7 april 2021 digitaal ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.
februari 2021/door robert
stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied Natte Graslanden Wilgenbos Wilgeneiland Vaartsluisbos gemeente Almere Het Flevo-landschap

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

In opdracht van de gemeente Almere en Het Flevo-landschap zijn wij afgelopen november gestart met het opstellen van het Uitwerkingsplan voor het Lepelaarplassengebied. Het Lepelaarplassengebied bestaat uit de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden, het Wilgenbos en -eiland, het Vaartsluisbos en de Verbindingszone (richting de Oostvaardersplassen). Het doel van dit Uitwerkingsplan is het versterken van zowel de natuurwaarden als de recreatieve kwaliteiten van het gebied.
december 2020/door robert

Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder wordt een Politieacademie. Voor de Nationale Politie stelden wij samen met EDM tuin en landschap een Integrale Ruimtelijke Visie op voor de beoogde ontwikkeling van de nieuwbouw en de (her)inrichting van het terrein. De visie is opgesteld met inbreng van een werkgroep van omwonenden en huurders/eigenaren van de omliggende bedrijven. Vanaf woensdag 9 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 kunnen betrokkenen reageren op zowel de Integrale Ruimtelijke Visie en het Participatierapport.
december 2020/door robert

Haalbaarheidsanalyse De Geer III / Zuidwijk

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede werken wij aan een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse voor twee potentiële nieuwbouwlocaties aan de rand van de stad: De Geer III en Zuidwijk. In een integrale verkenning gaan we op zoek naar de meest geschikte uitbreidingslocatie(s) voor de realisatie van tenminste 250 woningen, met een doorgroei naar 1.250 woningen. En mogelijk nog meer woningen op de zeer lange termijn. We zijn inmiddels gestart met de organisatie van een vakbeurs. Vakspecialisten uit alle disciplines zijn hiervoor uitgenodigd. In een serie (online) gesprekken wisselen we gedachten uit over de kansen en randvoorwaarden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de rand van Wijk bij Duurstede. Dat doen we met experts op het gebied van bodem en water, groen en natuur, klimaat en duurzaamheid, cultuurhistorie en archeologie, verkeer en mobiliteit, wonen en voorzieningen, leefbaarheid en milieu.
november 2020/door robert

Tweede participatieronde Zogwetering Maarssen-Dorp

De gemeente Stichtse Vecht wil in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen aan de Zogwetering in Maarssen-Dorp. Op 13 oktober 2020 heeft het college van B&W kennis genomen van de notitie 'Beleidskaders & Bouwstenen' voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering. En van het proces zoals dat tot nu toe is doorlopen. Het college heeft besloten om de bouwstenen vrij te geven voor de volgende participatieronde. Op 5 november organiseerden we online bijeenkomsten met de stakeholders en een werkgroep van bewoners. De resultaten worden later (digitaal) teruggekoppeld aan de overige inwoners uit het dorp.
november 2020/door robert
Gebiedsplan Voorveldse Polder bureau Nieuwe Gracht

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.
oktober 2020/door robert

Ruimtelijke randvoorwaarden Mijlpaal locatie

In opdracht van de gemeente Nuenen stelt Nieuwe Gracht ruimtelijke randvoorwaarden op voor de herontwikkeling van de Mijlpaal locatie. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden op 14 oktober tijdens een online inloop voorgelegd aan omwonenden. Het is de bedoeling dat de Mijlpaal locatie in de toekomst plaats gaat bieden aan een woongroep en een gezondheidscentrum.
oktober 2020/door robert
Toon meer