Nieuwe Gracht werkt aan …

Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en ruimtelijk onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek. Deze pagina bevat nieuwsberichten over onze lopende projecten.

Gebiedsuitwerking De Mijlpaal Nuenen

Voor de zomer is Nieuwe Gracht gestart met een Gebiedsuitwerking voor De Mijlpaal in Nuenen. Basisschool De Mijlpaal gaat sluiten, in de Gebiedsuitwerking wordt onderzocht of de locatie in de toekomst ruimte kan bieden aan andere functies. Een woongroep en een gezondheidscentrum zijn geïnteresseerd. Nieuwe Gracht zet in overleg met betrokkenen en bewoners de ruimtelijke randvoorwaarden op een rij. Eind augustus vond een eerste bewonersavond plaats.
september 2019/door robert

Start gebiedsplan Voorveldse Polder

We zijn gestart met het opstellen van een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. De Voorveldse Polder ligt aan de rand van De Bilt, ingeklemd tussen de Utrechtseweg en de Biltse Rading. In het gebied is sprake van verschillende initiatieven, zowel van overheden als bewoners. Deze initiatieven zullen in het gebiedsplan worden ingepast. Dat gebeurt in overleg met omwonenden en belanghebbenden.
juli 2019/door robert

Omgevingsvisie Weststellingwerf vastgesteld door gemeenteraad

De Omgevingsvisie Weststellingwerf is vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze Omgevingsvisie kiest de gemeente nadrukkelijk voor 'loslaten'. De gemeente voert de regie op hoofdlijnen. Binnen die hoofdlijnen, het raamwerk van kwaliteiten en de bijbehorende spelregels is ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Dit alles als resultaat van een intensief proces met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
juli 2019/door robert

Kick-Off Zogwetering Maarssen-Dorp

We zijn van start gegaan met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de locatie ‘Zogwetering’ in Maarssen-Dorp. Hier bevinden zich de (vrijkomende) terreinen van de afvalwaterzuivering en gemeentewerf. De NvU bevat de ruimtelijke, functionele en programmatische kaders voor de beoogde ontwikkeling van woningbouw op deze locatie aan de dorpsrand van Maarssen. Als ‘kick-off’ zijn we op 18 juni gestart met een zonnige excursie naar het plangebied. Na de zomer start het participatieproces met bewoners, belanghebbenden en andere stakeholders.
juni 2019/door robert

Uitwerking Randzone De Vaart Almere

De afgelopen twee jaar heeft Nieuwe Gracht in opdracht van de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en stichting Stad & Natuur Almere gewerkt aan een uitwerkingsplan voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het komende jaar willen de verschillende partijen hier een vervolg aan geven. Als eerste starten we met het maken van een ontwerp voor de verbreding van de Randzone De Vaart, waarbij o.a. ruimte moet worden gevonden voor watergebonden natuur en een bosrand langs de rand van het bedrijventerrein De Vaart IV.
april 2019/door robert

GVVP Wijk bij Duurstede 2019-2034 in gemeenteraad

Op 16 april 2019 presenteerden wij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Het is daarna ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Nieuwe Gracht ondersteunt de gemeente bij het opstellen van het GVVP. Het GVVP is eerder in een themabijeenkomst met het College van B&W besproken en ter besluitvorming voorgelegd aan het College. 
april 2019/door robert

Het Hoogeland Beekbergen

In opdracht van zorginstelling IrisZorg werken wij aan een ruimtelijke verkenning naar de vernieuwing van de zorglocatie Het Hoogeland in Beekbergen. De huidige bewoners wonen in kleine groepen in verschillende huizen, verspreid op het terrein. Nieuwe Gracht onderzoekt de mogelijkheden voor vernieuwing van het terrein aan de hand van ruimtelijke modellen. Die modellen zijn besproken met de dorpsraad en ondernemersvereniging van Beekbergen en voorgelegd aan de gemeente Apeldoorn.
april 2019/door robert

Raadscie Masterplan Uitbreiding Passewaaij

Op 5 maart 2019 presenteerden wij de laatste stand van zaken met betrekking tot de ‘Ontwikkelrichting op hoofdlijnen’ voor de uitbreiding van de woonwijk Passewaaij aan de Raadscommissie Ruimte van de gemeente Tiel. Bureau Nieuwe Gracht stelt het Masterplan op voor een gefaseerde uitbreiding van de woonwijk met in eerste instantie 550 woningen tot 2025. Op de (zeer) lange termijn zouden in totaal maximaal 1.200 tot circa 1.400 woningen kunnen worden gerealiseerd.
maart 2019/door robert

Werksessie en excursie Groenbeleidsplan Culemborg

Op 4 maart 2019 organiseerden wij een ambtelijke werksessie voor het Groenbeleidsplan van de gemeente Culemborg met als doel om de hoofdgroenstructuur van Culemborg vast te leggen. Na afloop gingen we op de fiets de wijken in. De komende weken werken we de hoofdgroenstructuur op stedelijk niveau verder uit en doen we een eerste voorstel voor het groenbeleid op wijkniveau.  
maart 2019/door robert

Bewonersavond Toekomstvisie Scheendijk

Op 21 februari 2019 presenteerden wij de concept-toekomstvisie voor een duurzame ontwikkeling van de Scheendijk aan de bewoners en ondernemers van het gebied aan de rand van de Loosdrechtse Plassen. Tijdens een drukbezochte avond in Breukelen konden alle aanwezigen hun reacties geven op de concept-visie. Die reacties worden verwerkt in de definitieve versie van de Toekomstvisie Scheendijk, die zal worden voorgelegd aan het college en de raad.
februari 2019/door robert

Startnotitie Typisch Tiel vastgesteld in de Raad

Tijdens de Raad van 20 februari is Typisch Tiel vastgesteld. Typisch Tiel vormt de startnotitie voor de Omgevingsvisie Tiel en benoemt de belangrijkste vraagstukken en ruimtelijke opgaven voor de omgevingsvisie van Tiel. Ruim 500 inwoners van Tiel hebben een actieve bijdrage geleverd aan Typisch Tiel. Bureau Nieuwe Gracht werkt samen met Sander van der Eijk (Anders Groeien) aan het opstellen van de startnotitie.
februari 2019/door robert

Slotbijeenkomst Living Lab Utrecht

Op 18 februari 2019 vond het seminar ‘Slim en gezond stedelijk ontwerp: een blik op de toekomst van het Beurskwartier' plaats in Villa Jongerius in Utrecht. Tijdens deze slotbijeenkomst van het Living Lab Utrecht werden de opbrengsten van het Living Lab gedeeld. Nieuwe Gracht presenteerde de resultaten van de ontwerpende onderzoeken naar schone en duurzame mobiliteit en stadslogistiek in het Beurskwartier en organiseerde twee workshops.
februari 2019/door robert

Omgevingsvisie Bergen ter inzage

Tot 23 januari 2019 lag het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Bergen ter inzage. In deze Omgevingsvisie staat hoe deze Limburgse gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen. In dit ontwerp is rekening gehouden met de reacties die we hebben opgehaald in de week van ‘Hoe ik Bergen zie…’ en tijdens overleg met belangengroeperingen. 
januari 2019/door robert