Nieuwe Gracht werkt aan …

Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en ruimtelijk onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek. Deze pagina bevat nieuwsberichten over onze lopende projecten.

Locatiekeuze De Geer / Zuidwijk

Locatiekeuze De Geer III en/of Zuidwijk?

Voor de locatiekeuze De Geer III/Zuidwijk hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Om een afgewogen keuze tussen de beoogde woningbouwlocaties te kunnen maken, is inzichtelijk gemaakt welke stedenbouwkundige invulling mogelijk én (financieel) haalbaar is op beide locaties. Hiervoor is een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse uitgevoerd, inclusief diverse onderliggende onderzoeken. Op 23 november 2021 zijn de resultaten van de studie gepresenteerd aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede en is aan de raad voorgesteld om zich uit te spreken voor een aantal strategische keuzes die voortkomen uit het haalbaarheidsonderzoek.
november 2021/door robert

Structuurvisie Zogwetering unaniem vastgesteld

Op 2 november 2021 is de structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De structuurvisie legt de ruimtelijke en programmatische kaders vast voor de uitwerking van een nieuw woongebied met 100 tot 130 woningen aan de rand van Maarssen-Dorp. De komende periode geven we hier in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) verder invulling aan. Daarbij gaan we opnieuw samenwerken met een werkgroep van actief betrokken bewoners en stakeholders.
november 2021/door robert
Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied bureau Nieuwe Gracht

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

Nieuwe Gracht heeft een Uitwerkingsplan opgesteld voor het Lepelaarplassengebied. Dat hebben we gedaan in opdracht van het Flevo-landschap en de gemeente Almere. Het plan zet in op het versterken van de natuurwaarden én de recreatieve kwaliteiten van dit deel van Nationaal Park Nieuw Land. Het Uitwerkingsplan is opgesteld in samenwerking met gebiedspartijen en bevat concrete voorstellen voor ingrepen in het gebied.
oktober 2021/door robert

Ontwerpend Onderzoek HUB A12-zone

In opdracht van de provincie Utrecht verrichten wij ontwerpend onderzoek naar de verenigbaarheid van verstedelijking en goederenvervoer via water in de A12-zone van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Samen met de ontwerpers van NIEUW BRUUT verkennen we de mogelijkheden voor hoogstedelijk wonen en werken in de A12-zone in combinatie met duurzame stadslogistiek en innovatief goederenvervoer over water. Op 23 september 2021 organiseerden we een werkbijeenkomst met experts op het gebied van logistiek, duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Samen zijn we op zoek gegaan naar kansrijke functiecombinaties en randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen. De resultaten worden in de volgende fase van het onderzoek verder uitgewerkt.
september 2021/door robert

Ontwerp Structuurvisie Zogwetering vrijgegeven voor inspraak

Het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht heeft de Ontwerp Structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling op de locatie Zogwetering op 1 juni 2021 vrijgegeven voor inspraak. Aan de rand van het dorp wil de gemeente in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen. Deze moet komen op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp. Voordat er concrete bouwplannen kunnen worden gemaakt, is er samen met de omwonenden en belanghebbenden een concept Structuurvisie opgesteld voor het gebied. Daarin staat op hoofdlijnen wat er straks in het gebied waar mag op het gebied van wonen en recreëren. De inspraakperiode eindigt op 16 juli 2021.
juni 2021/door robert

Raadsbesluit Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De gemeenteraad van Zeist stemde op 20 mei in met de integrale ruimtelijke visie en de reactienota voor de nieuwe Politieacademie op het Almata-terrein in Den Dolder. Over de verkeersontsluiting volgt nog een raadsbesluit later dit jaar. In de visie staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling van het terrein en de nieuwbouw voor de Nationale Politie. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede, groene strook. De bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen.
mei 2021/door robert
stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Kotterbos Vaartzone Vaartplas Staatsbosbeheer gemeente Almere gemeente Almere

Uitwerkingsplan Kotterbos & Vaartzone

In opdracht van de gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken wij aan een (aanvullend) uitwerkingsplan voor het Kotterbos en de Vaartzone. Beide gebieden zijn onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Het doel van dit uitwerkingsplan is het creëren van een samenhangend en sterker landschap, in aansluiting op de nabijgelegen Oostvaardersplassen. Het Kotterbos vervult op dit moment al een belangrijke functie op het gebied van ‘sporten en bewegen’ en de gebiedspartijen willen die functie verder versterken. Dit gebeurt door een duidelijke zonering in het gebied aan te brengen, de identiteit van het gebied actief uit te dragen en de invulling van het programma van het Kotterbos verder te versterken.
april 2021/door robert

Ontwerp Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede ter inzage

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 16 februari 2021 de Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied vastgesteld. In de Ontwerp Omgevingsvisie laten wij zien hoe de stad Wijk bij Duurstede en de dorpen Cothen en Langbroek er over 10 jaar uit kunnen zien. Wat is bijvoorbeeld nodig om de voorzieningen in de stad, dorpen en wijken te houden? Waar kunnen tussen nu en 2030 nieuwe huizen worden gebouwd? En hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich prettig, veilig en vertrouwd blijft voelen in hun eigen dorp of woonbuurt? De Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied ligt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken t/m 7 april 2021 digitaal ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.
februari 2021/door robert
stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied Natte Graslanden Wilgenbos Wilgeneiland Vaartsluisbos gemeente Almere Het Flevo-landschap

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

In opdracht van de gemeente Almere en Het Flevo-landschap zijn wij afgelopen november gestart met het opstellen van het Uitwerkingsplan voor het Lepelaarplassengebied. Het Lepelaarplassengebied bestaat uit de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden, het Wilgenbos en -eiland, het Vaartsluisbos en de Verbindingszone (richting de Oostvaardersplassen). Het doel van dit Uitwerkingsplan is het versterken van zowel de natuurwaarden als de recreatieve kwaliteiten van het gebied.
december 2020/door robert

Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder wordt een Politieacademie. Voor de Nationale Politie stelden wij samen met EDM tuin en landschap een Integrale Ruimtelijke Visie op voor de beoogde ontwikkeling van de nieuwbouw en de (her)inrichting van het terrein. De visie is opgesteld met inbreng van een werkgroep van omwonenden en huurders/eigenaren van de omliggende bedrijven. Vanaf woensdag 9 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 kunnen betrokkenen reageren op zowel de Integrale Ruimtelijke Visie en het Participatierapport.
december 2020/door robert

Haalbaarheidsanalyse De Geer III / Zuidwijk

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede werken wij aan een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse voor twee potentiële nieuwbouwlocaties aan de rand van de stad: De Geer III en Zuidwijk. In een integrale verkenning gaan we op zoek naar de meest geschikte uitbreidingslocatie(s) voor de realisatie van tenminste 250 woningen, met een doorgroei naar 1.250 woningen. En mogelijk nog meer woningen op de zeer lange termijn. We zijn inmiddels gestart met de organisatie van een vakbeurs. Vakspecialisten uit alle disciplines zijn hiervoor uitgenodigd. In een serie (online) gesprekken wisselen we gedachten uit over de kansen en randvoorwaarden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de rand van Wijk bij Duurstede. Dat doen we met experts op het gebied van bodem en water, groen en natuur, klimaat en duurzaamheid, cultuurhistorie en archeologie, verkeer en mobiliteit, wonen en voorzieningen, leefbaarheid en milieu.
november 2020/door robert

Tweede participatieronde Zogwetering Maarssen-Dorp

De gemeente Stichtse Vecht wil in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen aan de Zogwetering in Maarssen-Dorp. Op 13 oktober 2020 heeft het college van B&W kennis genomen van de notitie 'Beleidskaders & Bouwstenen' voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering. En van het proces zoals dat tot nu toe is doorlopen. Het college heeft besloten om de bouwstenen vrij te geven voor de volgende participatieronde. Op 5 november organiseerden we online bijeenkomsten met de stakeholders en een werkgroep van bewoners. De resultaten worden later (digitaal) teruggekoppeld aan de overige inwoners uit het dorp.
november 2020/door robert
Gebiedsplan Voorveldse Polder bureau Nieuwe Gracht

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.
oktober 2020/door robert

Ruimtelijke randvoorwaarden Mijlpaal locatie

In opdracht van de gemeente Nuenen stelt Nieuwe Gracht ruimtelijke randvoorwaarden op voor de herontwikkeling van de Mijlpaal locatie. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden op 14 oktober tijdens een online inloop voorgelegd aan omwonenden. Het is de bedoeling dat de Mijlpaal locatie in de toekomst plaats gaat bieden aan een woongroep en een gezondheidscentrum.
oktober 2020/door robert

Workshops Omgevingsvisie Hilversum

Hilversum werkt aan een omgevingsvisie voor de periode tot 2040. Nieuwe Gracht levert ontwerpbijdragen aan een serie workshops. Doel van de workshops is het in beeld brengen van de opgaven, bouwstenen en ruimtelijke keuzes voor de toekomst. De uitkomsten zijn bedoeld als basis voor een gesprek met de stad.
september 2020/door robert
tweede participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede | bureau Nieuwe Gracht

Tweede Participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

De tweede participatieronde voor de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede is afgerond. Net als in de eerste ronde was de opkomst groot. Ruim 800 mensen vulden de enquête in en gaven zo hun mening over de toekomst van de drie kernen binnen de gemeente. Daarnaast waren ongeveer 100 mensen aanwezig tijdens een van de 'Corona-proof' meedenksessies en een drietal online bijeenkomsten. Ook de stakeholders hebben online hun visie gegeven op de toekomst van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. De resultaten verwerken we de komende maanden tot een concept-Omgevingsvisie.
juli 2020/door robert
Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere | bureau Nieuwe Gracht

Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere

De afgelopen maand maakten we een ruimtelijke verkenning voor de Almeerse locaties binnen het project Oostvaardersoevers. Oostvaardersoevers richt zich op het verbeteren van de uitwisseling van water en vis tussen de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en het Markermeer. Doel van de verkenning was het in beeld brengen van de mogelijke combinaties van natuur en recreatie. In totaal brachten we voor vijf locaties de ruimtelijke kansen in beeld. De komende maanden stelt Rijkswaterstaat een PlanMer op. 
juli 2020/door robert

Inspiratiedocument Uitbreiding Passewaaij Tiel

Op 30 juni presenteerden we de eerste opzet van het inspiratiedocument voor de uitbreiding van de Tielse woonwijk Passewaaij aan de gemeenteraad (Commissie Ruimte). Sinds het voorjaar van 2020 werken we aan inspiraties voor de nieuwe uitbreiding van de wijk Passewaaij (buurt 9, 10 en 11). Eerst worden de gemeentelijke ambities en uitgangspunten geformuleerd. Dat doen we samen met de gemeentelijke adviseurs en vakdeskundigen vanuit verschillende beleidsvelden: stedenbouw, wonen, verkeer, milieu, water, groen, etc. Daarnaast onderzoeken we hoe van de wijk Passewaaij iets écht onderscheidends kan worden gemaakt voor de huidige en toekomstige bewoners uit Tiel en de regio.
juli 2020/door robert
Toekomstbeeld Voorveldse Polder De Bilt

Gebiedsplan Voorveldse Polder De Bilt

Vanaf de zomer van 2019 werkt Nieuwe Gracht aan een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder in De Bilt. Doel van het gebiedsplan is het versterken van landschap, natuur en recreatie in het gebied. In het plan zijn de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen. Het eindconcept van het gebiedsplan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak. Na de zomer wordt het gebiedsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie ook https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/gebiedsplan-voorveldse-polder.
juni 2020/door robert

Entreegebied Almeersepoort Oostvaardersplassen

In 2018 stelde Nieuwe Gracht een uitwerkingsplan op voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het doel was het versterken van het landschap, de natuurwaarden én de recreatieve waarden in het gebied. Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen. In het centrale Entreegebied zijn oude populieren verwijderd. Hiermee ontstaat ruimte voor een open boslandschap, afgewisseld met water en rietlanden. De eerste nieuwe bomen en struiken zijn deze winter al geplant.
mei 2020/door robert
Toon meer