Nieuwe Gracht werkt aan …

Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en ruimtelijk onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek. Deze pagina bevat nieuwsberichten over onze lopende projecten.

Gebiedsplan Voorveldse Polder bureau Nieuwe Gracht

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.
oktober 2020/door robert

Ruimtelijke randvoorwaarden Mijlpaal locatie

In opdracht van de gemeente Nuenen stelt Nieuwe Gracht ruimtelijke randvoorwaarden op voor de herontwikkeling van de Mijlpaal locatie. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden op 14 oktober tijdens een online inloop voorgelegd aan omwonenden. Het is de bedoeling dat de Mijlpaal locatie in de toekomst plaats gaat bieden aan een woongroep en een gezondheidscentrum.
oktober 2020/door robert

Workshops Omgevingsvisie Hilversum

Hilversum werkt aan een omgevingsvisie voor de periode tot 2040. Nieuwe Gracht levert ontwerpbijdragen aan een serie workshops. Doel van de workshops is het in beeld brengen van de opgaven, bouwstenen en ruimtelijke keuzes voor de toekomst. De uitkomsten zijn bedoeld als basis voor een gesprek met de stad.
september 2020/door robert
tweede participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede | bureau Nieuwe Gracht

Tweede Participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

De tweede participatieronde voor de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede is afgerond. Net als in de eerste ronde was de opkomst groot. Ruim 800 mensen vulden de enquête in en gaven zo hun mening over de toekomst van de drie kernen binnen de gemeente. Daarnaast waren ongeveer 100 mensen aanwezig tijdens een van de 'Corona-proof' meedenksessies en een drietal online bijeenkomsten. Ook de stakeholders hebben online hun visie gegeven op de toekomst van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. De resultaten verwerken we de komende maanden tot een concept-Omgevingsvisie.
juli 2020/door robert
Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere | bureau Nieuwe Gracht

Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere

De afgelopen maand maakten we een ruimtelijke verkenning voor de Almeerse locaties binnen het project Oostvaardersoevers. Oostvaardersoevers richt zich op het verbeteren van de uitwisseling van water en vis tussen de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en het Markermeer. Doel van de verkenning was het in beeld brengen van de mogelijke combinaties van natuur en recreatie. In totaal brachten we voor vijf locaties de ruimtelijke kansen in beeld. De komende maanden stelt Rijkswaterstaat een PlanMer op. 
juli 2020/door robert

Inspiratiedocument Uitbreiding Passewaaij Tiel

Op 30 juni presenteerden we de eerste opzet van het inspiratiedocument voor de uitbreiding van de Tielse woonwijk Passewaaij aan de gemeenteraad (Commissie Ruimte). Sinds het voorjaar van 2020 werken we aan inspiraties voor de nieuwe uitbreiding van de wijk Passewaaij (buurt 9, 10 en 11). Eerst worden de gemeentelijke ambities en uitgangspunten geformuleerd. Dat doen we samen met de gemeentelijke adviseurs en vakdeskundigen vanuit verschillende beleidsvelden: stedenbouw, wonen, verkeer, milieu, water, groen, etc. Daarnaast onderzoeken we hoe van de wijk Passewaaij iets écht onderscheidends kan worden gemaakt voor de huidige en toekomstige bewoners uit Tiel en de regio.
juli 2020/door robert
Toekomstbeeld Voorveldse Polder De Bilt

Gebiedsplan Voorveldse Polder De Bilt

Vanaf de zomer van 2019 werkt Nieuwe Gracht aan een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder in De Bilt. Doel van het gebiedsplan is het versterken van landschap, natuur en recreatie in het gebied. In het plan zijn de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen. Het eindconcept van het gebiedsplan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak. Na de zomer wordt het gebiedsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie ook https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/gebiedsplan-voorveldse-polder.
juni 2020/door robert

Entreegebied Almeersepoort Oostvaardersplassen

In 2018 stelde Nieuwe Gracht een uitwerkingsplan op voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het doel was het versterken van het landschap, de natuurwaarden én de recreatieve waarden in het gebied. Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen. In het centrale Entreegebied zijn oude populieren verwijderd. Hiermee ontstaat ruimte voor een open boslandschap, afgewisseld met water en rietlanden. De eerste nieuwe bomen en struiken zijn deze winter al geplant.
mei 2020/door robert

Groenbeleidsplan Culemborg vastgesteld

Op 14 mei 2020 is de gemeenteraad van Culemborg met grote meerderheid akkoord gegaan met het nieuwe Groenbeleidsplan. Hierin is aangegeven hoe de komende jaren op stads-, wijk- en straatniveau wordt gewerkt aan een groener Culemborg. Het plan geeft aan hoe er binnen de gemeente wordt omgegaan met het groen in de stad. Daarnaast vormt het de basis voor het beheer van het openbaar groen en is het de groene onderlegger voor de Omgevingsvisie. Bureau Nieuwe Gracht ondersteunde de gemeente bij het opstellen van het Groenbeleidsplan. We organiseerden werksessies en ateliers met groene experts van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Samen met de landschapsarchitect van de gemeente werkten we aan een gedegen ruimtelijke analyse van de historische en huidige groenstructuur en maakten we toekomstbeelden voor het groen op stedelijk en wijkniveau. 
mei 2020/door robert
stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Toekomst N201 provincie Utrecht toekomstbestendig Integrale Visie leefbaarheid doorstroming bereikbaarheid

Toekomst N201

In het noordwesten van de provincie Utrecht ligt de provinciale weg N201. Deze weg vormt al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie. In het programma Toekomst N201 ontwikkelt de provincie een integrale visie voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen. Het doel van het programma is het verbeteren van de leefbaarheid, de doorstroming en de bereikbaarheid. Wegens de uitbraak van het Coronavirus konden geplande inloopavonden in april niet doorgaan. In opdracht van de provincie Utrecht heeft Bureau Nieuwe Gracht daarom een aantal verkeerskundige voorstellen verbeeld voor een toekomstbestendige N201 tussen Amstelhoek en Vreeland.
mei 2020/door robert

Omgevingsvisie stedelijk gebied Wijk bij Duurstede

De bebouwde kom van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede aantrekkelijk houden: hoe doen we dat? Meer ruimte voor natuur, spelen of bedrijven? Meer toerisme? Meer ontmoetingsplekken? En hoe houden we het groen waardevol? Wat doen we met duurzaamheid en verkeer? In de Omgevingsvisie stedelijk gebied staan straks de antwoorden hierop. In januari en begin februari voeren wij gesprekken op straat en organiseren we meedenksessies in de kernen. Bewoners kunnen ook online een vragenlijst invullen. Kijk op de projectwebsite voor meer informatie!
januari 2020/door robert

Integrale ruimtelijke visie Politieacademie Den Dolder

De voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder wordt een Politieacademie. Op het huidige terrein bevinden zich - naast het leegstaande gebouw van de jeugdgevangenis - ook sportvelden, wandelpaden, bos en laanstructuren. Om het bestaande gebouw als Politieacademie te kunnen gebruiken moet er verbouwd worden. De kans bestaat dat de politie op termijn ook andere diensten wil huisvesten op het terrein. Daarom wordt er ook gekeken naar (gedeeltelijke) nieuwbouw. Dit vraagt om een integrale visie op het terrein en zijn omgeving. In opdracht van de Nationale Politie stelt Bureau Nieuwe Gracht een integrale ruimtelijke visie op. Vanuit de omgeving wordt meegedacht via een werkgroep van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden.
januari 2020/door robert

Ontwerpsessie Kromme Rijnvallei

Bureau Nieuwe Gracht organiseerde op 5 december 2019 een ontwerpsessie voor de gemeenten Bunnik en Houten. Hierin zijn kansen verkend voor een integrale ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Tussen de drukbezochte recreatiegebieden rond Amelisweerd, Rhijnauwen, Fort Vechten en Nieuw Wulven en de rivier de Kromme Rijn ligt een eeuwenoud agrarisch landschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes zijn belangrijke identiteitsdragers. Groene laanstructuren, waterrijke natuur en kleinschalige bosaanplant kunnen hier een aantrekkelijke blauwgroene omgeving creëren, als waardevolle aanvulling op de aanwezige landschappen in Utrecht-Oost. De recreatieve toegankelijkheid van het gebied kan worden verbeterd met aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en snelle verbindingen voor (sportieve) fietsers en e-bikes. Aan de randen van Bunnik, Odijk en Houten kunnen nieuwe woningbouwlocaties worden verweven met het recreatieve landschap van het Kromme Rijngebied. Bij elkaar levert dit bouwstenen voor een wervend toekomstbeeld.
december 2019/door robert

Eerste participatieronde Gebiedsplan Voorveldse Polder

Op 28 oktober vond de eerste participatieronde voor het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder plaats. In de middag kwamen de verschillende gebiedspartijen bij elkaar. Met de ongeveer 25 aanwezigen zijn de kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht en is geschetst aan mogelijke invullingen voor de toekomst. In de avond vond een inloopbijeenkomst plaats voor direct omwonenden en andere geïnteresseerden. De resultaten van de middag hingen daarbij aan de muur. Hier kwamen zo'n 50 mensen op af. Zij konden reageren en aanvullen op de eerste ideeën. De komende weken werken wij de eerste ideeën voor de Voorveldse Polder verder uit.
november 2019/door robert

Gebiedsuitwerking De Mijlpaal Nuenen

Voor de zomer is Nieuwe Gracht gestart met een Gebiedsuitwerking voor De Mijlpaal in Nuenen. Basisschool De Mijlpaal gaat sluiten, in de Gebiedsuitwerking wordt onderzocht of de locatie in de toekomst ruimte kan bieden aan andere functies. Een woongroep en een gezondheidscentrum zijn geïnteresseerd. Nieuwe Gracht zet in overleg met betrokkenen en bewoners de ruimtelijke randvoorwaarden op een rij. Eind augustus vond een eerste bewonersavond plaats.
september 2019/door robert

Start gebiedsplan Voorveldse Polder

We zijn gestart met het opstellen van een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. De Voorveldse Polder ligt aan de rand van De Bilt, ingeklemd tussen de Utrechtseweg en de Biltse Rading. In het gebied is sprake van verschillende initiatieven, zowel van overheden als bewoners. Deze initiatieven zullen in het gebiedsplan worden ingepast. Dat gebeurt in overleg met omwonenden en belanghebbenden.
juli 2019/door robert
stedenbouw en landschap Bureau Nieuwe Gracht Utrecht Omgevingsvisie Weststellingwerf gemeente ruimtelijke initiatieven raamwerk van kwaliteiten

Omgevingsvisie Weststellingwerf vastgesteld door gemeenteraad

De Omgevingsvisie Weststellingwerf is vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze Omgevingsvisie kiest de gemeente nadrukkelijk voor 'loslaten'. De gemeente voert de regie op hoofdlijnen. Binnen die hoofdlijnen, het raamwerk van kwaliteiten en de bijbehorende spelregels is ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Dit alles als resultaat van een intensief proces met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
juli 2019/door robert

Kick-Off Zogwetering Maarssen-Dorp

We zijn van start gegaan met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de locatie ‘Zogwetering’ in Maarssen-Dorp. Hier bevinden zich de (vrijkomende) terreinen van de afvalwaterzuivering en gemeentewerf. De NvU bevat de ruimtelijke, functionele en programmatische kaders voor de beoogde ontwikkeling van woningbouw op deze locatie aan de dorpsrand van Maarssen. Als ‘kick-off’ zijn we op 18 juni gestart met een zonnige excursie naar het plangebied. Na de zomer start het participatieproces met bewoners, belanghebbenden en andere stakeholders.
juni 2019/door robert

Uitwerking Randzone De Vaart Almere

De afgelopen twee jaar heeft Nieuwe Gracht in opdracht van de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en stichting Stad & Natuur Almere gewerkt aan een uitwerkingsplan voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het komende jaar willen de verschillende partijen hier een vervolg aan geven. Als eerste starten we met het maken van een ontwerp voor de verbreding van de Randzone De Vaart, waarbij o.a. ruimte moet worden gevonden voor watergebonden natuur en een bosrand langs de rand van het bedrijventerrein De Vaart IV.
april 2019/door robert

GVVP Wijk bij Duurstede 2019-2034 in gemeenteraad

Op 16 april 2019 presenteerden wij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Het is daarna ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Nieuwe Gracht ondersteunt de gemeente bij het opstellen van het GVVP. Het GVVP is eerder in een themabijeenkomst met het College van B&W besproken en ter besluitvorming voorgelegd aan het College. 
april 2019/door robert
Toon Meer