opdrachtgever
gemeente Tiel

jaar
2007-2008

locatie
Tiel

Structuurvisie Tiel

De gemeente Tiel heeft al veel sectorbeleid in de steigers staan en is op veel fronten tegelijk bezig met herstructureren en kwaliteitsverbetering in de bestaande stad. Er ontstond echter behoefte om hierboven uit te stijgen en een overkoepelende structuurvisie te laten opstellen. Tegelijkertijd moest een aantal al langer slepende kwesties tot een oplossing worden gebracht. Een daarvan is een herijking van de verhouding met de buurgemeente Geldermalsen. Beide zijn door Nieuwe Gracht opgepakt. Een regionale analyse heeft de basis gelegd voor regelmatig bestuurlijk overleg tussen Tiel en Geldermalsen. Via een stapsgewijze aanpak zijn plankaart, bijhorende toelichting en programma eind 2008 aan het gemeentebestuur voorgelegd.  

Cruciale keuzen in het plan zijn ondermeer:

  • Versterken van het centrum en de stad weer openen naar de Waal.
  • Ontwikkelen van een aantrekkelijk groen- en watergebied aan de west- en zuidzijde van de stad.
  • Woningbouw concentreren in de bestaande stad en een beperkt aan
  • Realiseren van kleinschalige groene woonmilieus in het Lingedal. 
  • Herstel van de lokale routes tussen Tiel en Geldermalsen en op termijn gezamenlijke ontwikkeling van het tussengelegen Lingedal.