opdrachtgever
NV Utrecht

jaar
2005-2006

locatie
Noordvleugel Utrecht

in samenwerking met
Twynstra Gudde

Noordvleugel Utrecht

De ‘Ontwikkelingsvisie 2015-2030’ geeft de visie van de NV Utrecht-partners op de gewenste toekomst van hun gebied in ruimtelijk en economisch opzicht, met bijzondere aandacht voor verstedelijkingsvraagstukken in relatie tot groen-blauwe kwaliteiten in het gebied. Kernbegrippen zijn ‘verdichting en kwaliteit’.

In totaal wordt de helft van de totale woningbouwopgave in de periode na 2015 gerealiseerd binnen bestaand bebouwd gebied, rondom bestaande of geplande Randstadspoorhaltes of als voltooiing van grote (uitleg)locaties die in aanbouw zijn of zijn gepland, zoals Leidsche Rijn en Vathorst West. Dit zijn de ‘A-opties’. Voor de resterende verstedelijkingsopgave is naar aanvullende zoekruimte gezocht in zogenaamde ‘B-opties’. Hiervoor zijn verschillende varianten in beeld gebracht: compact bouwen nabij OV- en weginfrastructuur, kleinschalig bouwen bij (kleine) kernen of landelijke woonmilieus gekoppeld aan het versterken van de groenblauwe structuur.