opdrachtgever
provincie Drenthe

jaar
2009

locatie
Groningen-Assen

Mobiliteit en Verstedelijking in de regio Groningen-Assen

Bureau Nieuwe Gracht voerde een ruimtelijke verkenning uit naar de OV-bereikbaarheid in de regio Groningen-Assen t.b.v. de Omgevingsvisie Drenthe. Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen zijn daarbij in samenhang bekeken. De toekomstige regionale verkeersstructuur is in verband gebracht met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals in Assen-Zuid, Roden-Leek en andere nieuwe woon- en werkgebieden. Toekomstige ontwikkellocaties in de regio Groningen-Assen zijn aangesloten op een adequate ontsluiting per auto en HOV. De provincie Drenthe wil daarmee, op basis van het in de Regiovisie vastgelegde ruimtelijk beleid, invulling geven aan het bundelingsprincipe. De verkenning van Nieuwe Gracht toont aan hoe er bij nieuwe bouwlocaties in de regio optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen en waar goede mogelijkheden ontstaan voor het stimuleren en realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer. Zodoende kunnen in de landschappelijk waardevolle gebieden vooral de cultuurhistorische, natuurlijke, recreatieve en agrarische kwaliteiten centraal blijven staan.