opdrachtgever
gemeente Elburg

jaar
2021

locatie
Elburg

Verkenning woningbouw Elburg na 2025

In de gemeente Elburg wordt de komende jaren volop gebouwd. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de woningbouwopgave zoals die in de Woonvisie 2020-2025 is vastgelegd. Er zijn locaties in ontwikkeling en er liggen plannen op tafel voor de resterende opgave. Daarmee verschuift de focus langzaam naar de periode na 2025.

In regionaal verband werkt de gemeente binnen de Regio Zwolle aan de verstedelijkingsopgave van de toekomst. Zo wordt o.a. samen met de buurgemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Nunspeet een gebiedsverkenning uitgevoerd. Voor het eigen grondgebied heeft de gemeente bureau Nieuwe Gracht gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor woningbouw voor de lange termijn.

Centrale vraag daarbij is wat de mogelijkheden, ruimtelijke meerwaarde(n) én de mogelijke consequenties van aanvullende woningbouw in de (verre) toekomst zijn? Dit is samen met de gemeente verkend in een tweetal ambtelijke werksessies. We hebben eerst een atlas opgesteld met alle ruimtelijke randvoorwaarden en belemmeringen voor woningbouw op gemeentelijke schaal. Daarna zijn potentiële uitbreidingslocaties in kaart gebracht, maar ook inbreidingslocaties van enige omvang. Tot slot zijn de gevolgen voor andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in de gemeente globaal in beeld gebracht.

De uitgevoerde ambtelijke verkenning naar mogelijke locaties voor woningbouw geeft een beeld van de mogelijkheden, maar heeft ook een aantal grote vraagstukken en integrale opgaven aan het licht gebracht. Opgaven waar Elburg voor komt te staan als wordt gekozen voor verdere groei van het aantal woningen. Die integrale opgaven zullen in het komende jaar verder aan bod moeten komen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de Omgevingsvisie en/of de Ontwikkelagenda Elburg 2040.