opdrachtgever
gemeente Culemborg

jaar
2018-2020

locatie
Culemborg

Groenbeleidsplan Culemborg

Voor de gemeente Culemborg werkten we aan het Groenbeleidsplan voor de bebouwde kom van Culemborg. Het Groenbeleidsplan is het beleidskader voor het groen in de stad Culemborg. Het gaat niet over het groen in het buitengebied, wél over de verbinding die het groen in de stad heeft met het landschap om de stad heen. Het Groenbeleidsplan geeft richting aan hoe er nu en op lange termijn in Culemborg met het groen wordt omgegaan in alle (ruimtelijke) ontwikkelingen en is de basis voor het beheer van het openbaar groen. Tegelijkertijd vormt het de groene onderlegger voor de nog op te stellen Omgevingsvisie. Daar vindt de integrale afweging plaats tussen alle ontwikkelingen die ruimte vragen in de stad.

In de eerste fase van het project is een ruimtelijke analyse uitgevoerd op de schaal van de hele gemeente: Hoe is Culemborg ontstaan en welke landschappelijke elementen en groenstructuren zijn nu nog herkenbaar aanwezig in de (historische) groen- en waterstructuur van de stad? En hoe wordt het groen in de stad tegenwoordig gebruikt en welke waarden worden er aan toegekend?

In de tweede fase is de hoofdgroenstructuur van Culemborg op kaart vastgelegd en zijn de opgaven, knelpunten en wensen voor het openbaar groen per wijk in kaart gebracht. Hiertoe is o.a. een werksessie georganiseerd met alle betrokken medewerkers uit het ruimtelijk en sociaal domein. Daarnaast is een bezoek gebracht aan alle wijken van de stad.

In de derde fase is dit vertaald in een visie op het groen op stadsniveau en voor het groen in de verschillende wijken. Dit is op toekomstbeelden vastgelegd. Die kaarten vormen een handvat voor wanneer het gesprek met bewoners wordt aangegaan over het groen in hun eigen buurt en leefomgeving.