opdrachtgever
gemeente Wijk bij Duurstede

jaar
2021

locatie
De Geer III / Zuidwijk

Locatiekeuze De Geer III en/of Zuidwijk?

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft Bureau Nieuwe Gracht gevraagd om voor de locatiekeuze tussen De Geer III en/of Zuidwijk een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse uit te voeren.

Wijk bij Duurstede heeft een woningbouwopgave van circa 100 woningen per jaar. Naast de invulling van diverse binnenstedelijke inbreidingslocaties, is hiervoor ook ruimte voor nieuwe stadsuitbreiding nodig. Er zijn twee locaties buiten de rode contour in beeld waar meer dan 250 woningen kunnen worden gebouwd: De Geer III en Zuidwijk. Om een afgewogen locatiekeuze tussen de beoogde locaties te kunnen maken, dient inzichtelijk te worden gemaakt welke stedenbouwkundige invulling mogelijk én haalbaar is op beide locaties.

We hebben verkend of op de potentiële uitbreidingslocaties een – vanuit ruimtelijk oogpunt – haalbare woningbouwontwikkeling kan worden gerealiseerd. Voor beide locaties zijn (indicatieve) stedenbouwkundige toekomstbeelden opgesteld. Deze beelden zijn beoordeeld met behulp van een multicriteria-analyse. Vanuit alle betrokken vakdisciplines (wonen, verkeer, water, groen, cultuurhistorie, archeologie, samenleving, duurzaamheid, beheer, etc.) is aangegeven wat de sterke en zwakke punten zijn van de geschetste invullingen voor De Geer III en Zuidwijk.

Voor (direct) omwonenden van De Geer III en Zuidwijk en de overige inwoners en betrokken organisaties in de gemeente, zijn informatieavonden gehouden en gesprekstafels georganiseerd. Het doel van deze (online) bijeenkomsten was informatie te geven over het haalbaarheidsonderzoek en te horen wat de inwoners van de stedenbouwkundige ideeën en indicatieve toekomstbeelden voor De Geer III en Zuidwijk vonden.

De stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse vormt samen met de financiële afweging (opgesteld door Metafoor) en de verslagen van de bewonersavonden het ‘Keuzedocument’. Op basis van dit document heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede op 25 januari 2022 de locatiekeuze voor De Geer III gebaseerd.