opdrachtgever
gemeente Almere, Staatsbosbeheer

jaar
2021

locatie
Kotterbos & Vaartplaszone, Almere / Lelystad

Aanvullend Uitwerkingsplan Kotterbos & Vaartplaszone

Het Kotterbos en de Vaartplaszone maken deel uit van Nationaal Park Nieuw Land (NPNL), het jongste nationale park van Nederland. Binnen NPNL worden verschillende deelgebieden onderscheiden. Kotterbos en Vaartplaszone horen bij de Oostvaardersplassen Almere, het ontvangstgebied van de Oostvaardersplassen.

Het westelijk deel van het Kotterbos bestaat vooral uit populieren en essen, met daartussen enkele percelen duurzaam loofhout. Net als de Vaartplaszone heeft dit gebied een productiedoelstelling. Het oostelijke deel van het Kotterbos bestaat uit een afwisselend landschap van waterpartijen, ruige rietvelden, bosweides en kleine bospercelen. Veel van de bospercelen in het gebied zijn aan vervanging toe. Het doel is omvorming tot duurzaam, gemengd loofbos.

In opdracht van Staatsbosbeheer en de gemeente Almere heeft Nieuwe Gracht een Aanvullend Uitwerkingsplan voor het Kotterbos en de Vaartplaszone opgesteld. De achterliggende doelstelling is het versterken van beide gebieden, zowel op het gebied van ecologie als recreatie. Het bos en de bijbehorende natuurwaarden vormen daarbij het vertrekpunt. Recreatieve ontwikkelingen sluiten daar op aan.

Nieuwe zonering

Bij de aanleg van het Kotterbos en de Vaartplaszone waren er nog relatief weinig recreanten. Dat heeft geleid tot een opzet waarbij fietsers en wandelaars op verschillende plekken gebruik maken van dezelfde paden. Met het huidige gebruik is die opzet niet langer houdbaar. Ook op andere gebieden dwingt het toenemend gebruik tot ingrepen en keuzes. Met name in het westelijke deel van het Kotterbos is in sommige delen sprake van conflicten tussen natuur, extensieve recreatie en sporters. Dat vraagt om een duidelijke zonering.

In samenwerking met betrokken partijen zijn de mogelijkheden en eerste uitwerkingen van ideeën verkend tijdens twee workshops. Concreet heeft dat geleid tot vijf soorten maatregelen: (1) realiseren, (2) herinrichten en (3) opheffen van bestaande paden, (4) bijzondere projecten op het gebied van bos en landschap en (5) het realiseren van nieuwe of het verbeteren van bestaande voorzieningen. Zo wordt de bestaande werkweg omgevormd tot Kotterboslaan. Deze Kotterboslaan verbindt vrijwel alle voorzieningen in het bos met elkaar. Dat geldt ook voor het nieuwe evenementenveld. Een oude stroomrug van de Eem vormt aanleiding voor een nieuwe route door het bos én gedifferentieerde bosomvorming. En in het oostelijke deel van het gebied is ruimte voor een wildkansel op het terrein van de voormalige camping.