opdrachtgever
gemeente Veghel

jaar
2012-2013

locatie
De Bunders, Veghel

Wijkvisie De Bunders

Met ruim 8.000 inwoners is De Bunders verreweg de grootste wijk van Veghel. Het westelijke deel dateert van 1970-1985 en heeft dan ook een ‘bloemkoolstructuur’. Het oostelijke deel dateert van de periode 1985-1995 en is ruimer van opzet en strakker van structuur. Het zuidelijke deel telt de meeste vrije kavels. De 3.100 woningen zijn vooral koopwoningen. De wijk is nog weinig vergrijsd en telt veel relatief grote gezinnen.

De inwoners waarderen hun woning en woonomgeving hoog en de binding aan de wijk is groot. De lage verhuismobiliteit leidt er wel toe dat de wijk in een rap tempo aan het vergrijzen is, dat het aantal kinderen daalt en dat de totale bevolkingsomvang snel afneemt. Het draagvlak voor de voorzieningen komt onder druk en de behoefte aan (ouderen)zorg en levensloopbestendige woningen neemt toe. De stedebouwkundige opzet levert met name in het westelijke deel veel klachten op over parkeren en de openbare ruimte. 

Tegelijkertijd trekt de overheid zich meer terug op haar kerntaken. Bij het aanpakken van dit soort problemen zal daarom steeds sterker een beroep gedaan worden op zelfredzaamheid en solidariteit. De wijkvisie wil daar een basis voor leggen. Tijdens de voorbereiding ervan werden er daarom gaandeweg meer inwoners en stakeholders bij betrokken. De samenwerking daartussen (en met de gemeente) is verankerd in een jaarlijks te vernieuwen convenant. Op basis van de wijkvisie zijn er afspraken in gemaakt over de aanpak van urgente problemen. De samenwerking is informeel en vrijwillig. Een buurtregisseur coördineert en stimuleert waar dat nodig is.