opdrachtgever
provincie Zuid-Holland

jaar
2012-2013

locatie
Zuid-Holland

Groenagenda Zuid-Holland

Mede ingegeven door rijksbezuinigingen en decentralisatie hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland in april 2013 het groenbeleid van de provincie geactualiseerd. Groen is van onschatbare waarde voor de bewoners en bezoekers van dit dichtbevolkte en intensief gebruikte deel van Nederland. Een nieuwe Beleidsvisie Groen legt de grondslag voor een realistische, evenwichtige en samenhangende invulling van zowel de groenbeleving, de biodiversiteit als het agrarisch ondernemerschap voor de diverse delen van het Zuidhollandse buitengebied.

Centraal staat dat vooral in de directe omgeving van de steden een maximale groenbeleving bereikt moet worden. Een fijnmazige ontsluiting van het buitengebied, met een optimale aantakking aan het stedelijke recreatienetwerk, vormt dan ook de crux van het nieuwe groenbeleid.

In nauwe samenwerking met provinciale ambtenaren is vanaf eind 2011 in een aantal stappen naar het eindresultaat toegewerkt. De beleidsvisie en het uitwerkingsprogramma zijn in april 2013 door de Staten vastgesteld.