opdrachtgever
gemeente Stichtse Vecht

jaar
2019-2020

locatie
Zogwetering, Maarssen-Dorp

Nota van Uitgangspunten Zogwetering 

Voor de locatie Zogwetering, aan de noordzijde van Maarssen-Dorp, stelt Bureau Nieuwe Gracht een Nota van Uitgangspunten op. De locatie ligt op de landschappelijke overgang van het open polderlandschap naar de historische Vechtzone. Op het terrein was tot voor kort een rioolwaterzuivering gevestigd (in eigendom van Waternet), met aangrenzend het gemeentelijk afvalscheidingsstation. Beide functies zullen naar verwachting binnen enkele jaren verdwijnen. Dat biedt een interessante mogelijkheid om het gebied als woningbouwlocatie te ontwikkelen, binnen de rode contour. Ook een aangrenzend agrarisch perceel (particulier eigendom) zou mogelijk bij deze ontwikkeling kunnen worden meegenomen.

Vooruitlopend op de mogelijke ontwikkeling van het gebied als nieuwe woningbouwlocatie, wordt samen met de betrokken gebiedspartijen een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin worden de functionele, ruimtelijke en programmatische kaders en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling vastgelegd. De cultuurhistorische waarden, huidige kwaliteiten en het toekomstig gebruik als woongebied dienen daarbij zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Zo ligt de locatie aan de rand van het UNESCO werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en maakt het deel uit van een reeks van historische buitenplaatsen langs de Vecht.