opdrachtgever
gemeente Raalte

jaar
2007-2009

locatie
Raalte

uitvoering
vanaf 2012

Salland II – Raalte

Aan de noordrand van het dorp Raalte worden diverse nieuwe woonbuurten ontwikkeld. Salland II vormt het sluitstuk van de nieuwbouw. Deze woonbuurt biedt ruimte aan 240 woningen, waarvan een groot deel (65%) in de vorm van particulier opdrachtgeverschap zal worden ontwikkeld. Als ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de woningen zijn door bureau Nieuwe Gracht een stedenbouwkundig plan, een verkavelingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

De hoofdstructuur van het nieuwe woongebied is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Daarbij zijn diverse deelgebieden onderscheiden, elk met een eigen karakter en ruimtelijke uitstraling: woonvelden, rijen en woonhoven. Voor deze deelgebieden zijn de ‘regels voor het bouwen’ vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Ook de inrichting van de openbare ruime is hierin vastgelegd. Daarbij is ook een aantal deelgebieden onderscheiden: de enk, het rabattenbos, de waterrijke dorpsrand, de vista’s en de woonstraten. Per deelgebied zijn de wegprofielen, het materiaalgebruik en de beplanting in de openbare ruime en de erfafscheidingen uitgewerkt.

Oude landschappelijke elementen, zoals de enk, de Harinkdijk en historische kavelstructuren zijn opgenomen in de nieuwe groenstructuur van het woongebied. De vormgeving en architectuur van de woningen passen bij het kleinschalige karakter van de dorpsrand.