opdrachtgever
gemeente Lansingerland
provincie Zuid-Holland

jaar
2007

locatie
Rottezoom

Inrichtingsvisie Rottezoom

Het Rottezoom-plangebied ligt in een stelsel van zeekleipolders in de zuidelijke Randstad. Van oorsprong was het een agrarisch gebied, met een rationele droogmakerij-verkaveling.  Maar door de voortschrijdende verstedelijking is het ooit open gebied met her en der verstedelijking veranderd in een verstedelijkt gebied met her en der open ruimte.

De inrichtingsvisie zet in op het versterken van de recreatieve waarden van het gebied, zonder de kwaliteit van de open ruimte teniet te doen. Of anders gezegd: de visie zoekt naar een balans tussen het ‘recreatieve laadvermorgen’ en de continuering van het open landschap. 

Het plan is opgedeeld in drie deelgebieden. In het oosten ligt een groen/blauwe casco waarbinnen velden en bossages elkaar afwisselen. In het westen ligt een groot open gebied dat tevens de ecologische verbinding vormt tussen de zuidelijke delen van de Rottezoomgebied en het Bentwoud. Beide gebieden worden gescheiden door een kreek, die de recreatieve ruggengraat van het plangebied vormt.