opdrachtgever
gemeente Nuenen

jaar
2019-2020

locatie
De Mijlpaal, Nuenen-Zuid

Gebiedsuitwerking De Mijlpaal

In de structuurvisie Nuenen-Zuid is de locatie De Mijlpaal aangewezen voor herontwikkeling. Omdat basisschool De Mijlpaal gaat sluiten ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe functies in het gebied. Een Woongroep uit Nuenen was al langer geïnteresseerd in de locatie. Later hebben ook verschillende zorgverleners uit Nuenen aangegeven naar het gebied te kijken voor nieuwbouw. Onder andere huisartsenzorg en fysiotherapie kunnen dan in één Gezondheidscentrum worden geclusterd. Beide partijen zien kansen door de aantrekkelijke ligging aan het water en de nabijheid van winkelcentrum Kernkwartier. Ook de gemeente ziet kansen, vooral door het concentreren van voorzieningen die elkaar kunnen versterken.

Op verzoek van de gemeente heeft Nieuwe Gracht de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld waarbinnen herontwikkeling van de Mijlpaal-locatie mogelijk is. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met gemeente, omwonenden en eigenaren van het winkelcentrum. De ruimtelijke randvoorwaarden richten zich o.a. op de gewenste groene uitstraling, parkeeroplossingen, bouwhoogtes en afstanden tot bestaande bebouwing. Het belangrijkste aandachtspunt was het afstemmen van het nieuwbouwprogramma op de beschikbare ruimte. Beide initiatiefnemers hebben daarbij concessies gedaan.

In de loop van het proces zijn kaarten en dwarsdoorsnedes opgesteld. Daarnaast is met 3D-verkenningen in beeld gebracht wat omwonenden kunnen verwachten als de geplande ontwikkelingen worden gerealiseerd. Het eindproduct bestaat uit een kaart met stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarbinnen herontwikkeling van de Mijlpaal-locatie mogelijk is.