opdrachtgever
IrisZorg

jaar
2018-2019

locatie
Beekbergen

Ruimtelijke verkenning Het Hoogeland Beekbergen

De manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd, is de laatste jaren sterk veranderd. Dat vormt voor IrisZorg aanleiding om over de toekomst van o.a. de zorglocatie Het Hoogeland in Beekbergen na te denken. In eerste instantie heeft IrisZorg aan bureau Nieuwe Gracht gevraagd om een ruimtelijke en beleidsmatige analyse op te stellen. Vervolgens is in samenwerking met Twynstra Gudde een businesscase voor de toekomst van Het Hoogeland uitgewerkt. Die businesscase gaat uit van herstructurering en vernieuwing van de huidige zorgfuncties op Het Hoogeland, waarbij geen uitbreiding van het aantal zorgplekken is voorzien. 

Op basis van de analyse en businesscase zijn verschillende ontwikkelingsmodellen voor Het Hoogeland opgesteld en besproken met de gemeente Apeldoorn, de dorpsraad en ondernemersvereniging. Deze modellen gaan allemaal uit van een forse investering als gevolg van sloop en nieuwbouw. Een dergelijke investering vraagt vanuit IrisZorg om een langjarig perspectief op productie (zowel in de WLZ als de WMO) en eigen inbreng op de financiering. Om die reden is ook gezocht naar het verhogen van de opbrengstpotentie door het mogelijk maken van aanvullende woningbouw ten behoeve van de kern Beekbergen, op het terrein van IrisZorg.