opdrachtgever
gemeente Stichtse Vecht

jaar
2019-2021

locatie
Zogwetering, Maarssen-Dorp

Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Zogwetering 

Voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering, aan de noordzijde van Maarssen-Dorp, heeft Bureau Nieuwe Gracht een structuurvisie opgesteld.

De locatie Zogwetering ligt op de landschappelijke overgang van het open polderlandschap naar de historische Vechtzone. Op het terrein was tot voor kort een rioolwaterzuivering gevestigd, met aangrenzend het gemeentelijk afvalscheidingsstation. Beide functies verdwijnen naar verwachting binnen enkele jaren. Dat biedt een interessante mogelijkheid om het gebied als woningbouwlocatie te ontwikkelen, binnen de rode contour. 

Vooruitlopend op de mogelijke ontwikkeling van het gebied als nieuwe woningbouwlocatie, stelden we een structuurvisie op. In de structuurvisie zijn alle functionele, ruimtelijke en programmatische kaders en randvoorwaarden vastgelegd die relevant zijn voor de beoogde ontwikkeling. Hierbij betrokken we belangenorganisaties, gebiedspartijen, de wijkcommissie en andere stakeholders uit de omgeving.

De cultuurhistorische waarden, huidige kwaliteiten en het toekomstig gebruik als woongebied zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Zo ligt de locatie aan de rand van het UNESCO Werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en maakt het deel uit van een reeks van historische buitenplaatsen langs de Vecht.

Op 2 november 2021 is de structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee legt het de basis voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan in 2022.