opdrachtgever
gemeenten Enschede, Maastricht & Tilburg 

jaar
2013-2016

locatie
Enschede, Maastricht & Tilburg

in samenwerking met
Universiteit Utrecht & Vera Cerutti

met subsidie van
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

micRO onderzoek

Eind 2013 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een open oproep uitgeschreven onder de noemer de ‘attractieve regio’. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ruimtelijk ontwerpen stimuleren in een tijd waarin ruimtelijke ordening laag op de agenda is komen te staan. Naar aanleiding van deze oproep heeft Nieuwe Gracht het onderzoeksvoorstel micRO ingediend, een voorstel dat zich richt op het in beeld brengen van en voortbouwen op een geheel nieuwe vorm van economische dynamiek.

De laatste jaren is sprake van de opkomst van een compleet nieuwe, kleinschalige economische dynamiek. Een dynamiek die al rond de eeuwwisseling is begonnen, sindsdien steeds sneller is toegenomen en die vooral tot uitdrukking komt in het aantal startende bedrijven. Zaken als bedrijfsomvang en bereikbaarheid zijn namelijk steeds minder belangrijk aan het worden in een tijd van steeds snellere computers, internet en 3D-printers. Producten kunnen feitelijk overal worden ontworpen en geproduceerd. Toenemende schaarste aan hulpbronnen zorgt bovendien voor nieuwe markten voor bedrijfjes die zich richten op hergebruik en reparatie van producten. 

Wij zien het ontstaan van al die kleine bedrijven als de voorbode van een nieuwe tijd. Als een ontwikkeling bovendien, die grote gevolgen kan hebben voor de ruimtelijke organisatie van stad en regio. micRO focust zich daarom op het ruimtelijk verkennen van de consequenties én kansen van (economische) schaalverkleining. En in vervolg daarop hebben we conclusies getrokken voor de toekomst.