opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam

jaar
2010-2011

locatie
zone tussen Vlaardingen en Maassluis

Verkenning Nieuwe Westelijke Oeververbinding

De nieuwe oeververbinding tussen de A15 en A20 vormde het onderwerp voor een analyse en ontwerpend onderzoek in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. Ten behoeve van een oordeel over de mogelijke tracés en het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe verbinding zijn de geschiedenis en de huidige kenmerken en kwaliteiten van het landschap beschreven. Daarna volgde een uitgebreide beschrijving van de huidige landschappelijke en ruimtelijke kenmerken van de verschillende deelgebieden. 

Deze analyse monde uit in een landschapswaarderingskaart. Het begrip ‘landschap’ is in deze kaart breed geïnterpreteerd. Het omvat niet alleen het visuele landschapsbeeld, maar ook de geschiedenis ervan (archeologie en cultuurhistorie) en de functies erin (natuur, landbouw, recreatie). Vervolgens zijn verschillende verkeerskundige alternatieven opgesteld en getoetst op hun verkeerskundige, financiële en ruimtelijk-landschappelijke effecten. Drie veelbelovende alternatieven zijn nader uitgewerkt in een inpassingsplan. De studie heeft gediend als bouwsteen voor de MIRT-verkenning die door Rijkswaterstaat voor een derde westelijke oeververbinding is uitgevoerd.