opdrachtgever
provincie Noord-Holland

jaar
2016-2017

locatie
Zaanstad-Heemskerk-Uitgeest

in samenwerking met
Tauw, Goudappel Coffeng & Decisio

Verbinding A8-A9

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

Hiervoor zijn verschillende tracévarianten in beeld. In het kader van een brede studie heeft Nieuwe Gracht landschappelijke en stedenbouwkundige analyses gemaakt van het plangebied en de mogelijke inpassing van de verschillende tracévarianten onderzocht en verbeeld.