opdrachtgever
Ministerie I&M

jaar
2012-2014

locatie
Nederland

Deltaprogramma Zoetwater

De klimaatveranderingen zijn de komende eeuw van grote invloed op zowel de waterveiligheid als de zoetwatervoorziening in Nederland. Voor het rijk aanleiding om een groot nationaal Deltaprogramma te starten waarin alle mogelijke gevolgen in beeld worden gebracht en stapsgewijze strategieën en programma’s worden ontwikkeld die Nederland moeten voorbereiden op de komende veranderingen. In de Deltawet, die op 1 januari 2012 van kracht is geworden, hebben het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris een wettelijke basis gekregen.

Het Deelprogramma Zoetwater richt zich op het ontwikkelen van realistische en kansrijke strategieën om op de toekomstige, groeiende zoetwaterproblemen adequaat te kunnen anticiperen. Het gaat dan met name om droogte en verzilting. Dit uiteraard in nauwe samenspraak met alle partners in het veld, van rijkswaterstaat via de waterschappen naar alle soorten gebruikers en (lagere) overheden. De zoetwaterbehoefte bestrijkt namelijk een veel breder terrein dan louter drinkwater, landbouw of natuur. 

Ontwerpers vervullen een belangrijke rol in het verhelderen van de interacties tussen het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek, de wensen van gebruikers en leveranciers, de (on)mogelijkheden van het waterleveringsnetwerk en de (beperkte) middelen van de overheid. Kaarten en andere verbeeldingen zijn cruciaal om samenhang of conflict te duiden, boodschappen over te brengen en oplossingen te genereren.