opdrachtgever
provincies Noord- en Zuid-Holland

jaar
2009-2010

locatie
Bollenstreek

in samenwerking met
Tauw, Goudappel Coffeng, Decisio

Verkenning N205-N206

Al meer dan 40 jaar is gezocht naar een oplossing voor de verkeersproblemen in de Bollenstreek. Problemen die zich met name voordoen in de dwarsverbindingen, haaks op de kust. Een kwetsbaar landschap, agrarische belangen en onzekerheid over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zitten elkaar in de weg en hinderen de besluitvorming. Met de regionale verkenning N205-N206 is een nieuwe poging gedaan om met integrale verkenningen en planvorming de vastzittende bestuurlijke discussie vlot te trekken.

De bijdragen van Nieuwe Gracht bestonden ondermeer uit een historische, ruimtelijke en landschappelijke analyse van bovenregionale tot lokale schaal. Daarnaast zijn alternatieve tracés en bijhorende profielen ontwikkeld. Vervolgens zijn inpassingsmogelijkheden verkend aan de hand van tekeningen en detailschetsen. Op basis van het onderzoek is een voorkeursalternatief opgesteld en vastgelegd in het eindrapport “Van Greenport tot Mainport”.

Begin 2011 is door de provincies en de gemeenten in de Bollenstreek gezamenlijk het besluit genomen het voorkeurstracé verder uit te werken en te realiseren.