opdrachtgever
Ministerie van VROM

jaar
2008

locatie
Nederland

Wind op Land

Samen met vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en de milieubeweging is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor windenergie op land. De basis hiervoor is gelegd in een driedaags atelier met mensen uit de vakwerelden van ruimtelijke ordening, ontwerp en windenergie. Omdat het atelier één van de eerste gelegenheden betrof waarbij partijen uit het veld zich diepgaand over locaties, inrichtingsprincipes en beleidskwesties konden buigen, heeft het atelier allereerst de bandbreedte van inhoudelijke visies en standpunten van partijen in beeld gebracht. De ambitie om in 2020 in totaal 6.000 MW op land te hebben opgesteld, vormde daarbij het uitgangspunt. In het verlengde van deze opdracht die aan de deelnemers van het atelier was meegegeven, lag het accent in het atelier op het schetsen van een ruimtelijk perspectief.

Eén van de uitkomsten van het atelier is het op nationaal niveau aanwijzen van een aantal concentratiegebieden voor grootschalige windenergie. Binnen die gebieden kan de overheid locaties voor windparken aanwijzen. In deze verkennende fase volstond de globale aanduiding van een viertal concentratiegebieden. Daarbinnen zal op regionale schaal in een volgende fase nader ontwerpend onderzoek moeten plaatsvinden. Nieuwe Gracht werkte voor de provincie Zuid-Holland een nadere verkenning uit naar de inpassingsmogelijkheden voor windenergie.