Ontwerp Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede ter inzage

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 16 februari 2021 de Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied vastgesteld. In de Ontwerp Omgevingsvisie laten wij zien hoe de stad Wijk bij Duurstede en de dorpen Cothen en Langbroek er over 10 jaar uit kunnen zien. Wat is bijvoorbeeld nodig om de voorzieningen in de stad, dorpen en wijken te houden? Waar kunnen tussen nu en 2030 nieuwe huizen worden gebouwd? En hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich prettig, veilig en vertrouwd blijft voelen in hun eigen dorp of woonbuurt? De Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied ligt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken t/m 7 april 2021 digitaal ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied Natte Graslanden Wilgenbos Wilgeneiland Vaartsluisbos gemeente Almere Het Flevo-landschap

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

In opdracht van de gemeente Almere en Het Flevo-landschap zijn wij afgelopen november gestart met het opstellen van het Uitwerkingsplan voor het Lepelaarplassengebied. Het Lepelaarplassengebied bestaat uit de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden, het Wilgenbos en -eiland, het Vaartsluisbos en de Verbindingszone (richting de Oostvaardersplassen). Het doel van dit Uitwerkingsplan is het versterken van zowel de natuurwaarden als de recreatieve kwaliteiten van het gebied.

Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder wordt een Politieacademie. Voor de Nationale Politie stelden wij samen met EDM tuin en landschap een Integrale Ruimtelijke Visie op voor de beoogde ontwikkeling van de nieuwbouw en de (her)inrichting van het terrein. De visie is opgesteld met inbreng van een werkgroep van omwonenden en huurders/eigenaren van de omliggende bedrijven. Vanaf woensdag 9 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 kunnen betrokkenen reageren op zowel de Integrale Ruimtelijke Visie en het Participatierapport.

Haalbaarheidsanalyse De Geer III / Zuidwijk

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede werken wij aan een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse voor twee potentiële nieuwbouwlocaties aan de rand van de stad: De Geer III en Zuidwijk. In een integrale verkenning gaan we op zoek naar de meest geschikte uitbreidingslocatie(s) voor de realisatie van tenminste 250 woningen, met een doorgroei naar 1.250 woningen. En mogelijk nog meer woningen op de zeer lange termijn. We zijn inmiddels gestart met de organisatie van een vakbeurs. Vakspecialisten uit alle disciplines zijn hiervoor uitgenodigd. In een serie (online) gesprekken wisselen we gedachten uit over de kansen en randvoorwaarden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de rand van Wijk bij Duurstede. Dat doen we met experts op het gebied van bodem en water, groen en natuur, klimaat en duurzaamheid, cultuurhistorie en archeologie, verkeer en mobiliteit, wonen en voorzieningen, leefbaarheid en milieu.

Tweede participatieronde Zogwetering

De gemeente Stichtse Vecht wil in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen aan de Zogwetering in Maarssen-Dorp. Op 13 oktober 2020 heeft het college van B&W kennis genomen van de notitie ‘Beleidskaders & Bouwstenen’ voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering. En van het proces zoals dat tot nu toe is doorlopen. Het college heeft besloten om de bouwstenen vrij te geven voor de volgende participatieronde. Op 5 november organiseerden we online bijeenkomsten met de stakeholders en een werkgroep van bewoners. De resultaten worden later (digitaal) teruggekoppeld aan de overige inwoners uit het dorp.

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.

Ruimtelijke randvoorwaarden Mijlpaal locatie

In opdracht van de gemeente Nuenen stelt Nieuwe Gracht ruimtelijke randvoorwaarden op voor de herontwikkeling van de Mijlpaal locatie. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden op 14 oktober tijdens een online inloop voorgelegd aan omwonenden. Het is de bedoeling dat de Mijlpaal locatie in de toekomst plaats gaat bieden aan een woongroep en een gezondheidscentrum.

Workshops Omgevingsvisie Hilversum

Hilversum werkt aan een omgevingsvisie voor de periode tot 2040. Nieuwe Gracht levert ontwerpbijdragen aan een serie workshops. Doel van de workshops is het in beeld brengen van de opgaven, bouwstenen en ruimtelijke keuzes voor de toekomst. De uitkomsten zijn bedoeld als basis voor een gesprek met de stad.

tweede participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede | bureau Nieuwe Gracht

Tweede Participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

De tweede participatieronde voor de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede is afgerond. Net als in de eerste ronde was de opkomst groot. Ruim 800 mensen vulden de enquête in en gaven zo hun mening over de toekomst van de drie kernen binnen de gemeente. Daarnaast waren ongeveer 100 mensen aanwezig tijdens een van de ‘Corona-proof’ meedenksessies en een drietal online bijeenkomsten. Ook de stakeholders hebben online hun visie gegeven op de toekomst van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. De resultaten verwerken we de komende maanden tot een concept-Omgevingsvisie.

Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere | bureau Nieuwe Gracht

Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere

De afgelopen maand maakten we een ruimtelijke verkenning voor de Almeerse locaties binnen het project Oostvaardersoevers. Oostvaardersoevers richt zich op het verbeteren van de uitwisseling van water en vis tussen de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en het Markermeer. Doel van de verkenning was het in beeld brengen van de mogelijke combinaties van natuur en recreatie. In totaal brachten we voor vijf locaties de ruimtelijke kansen in beeld. De komende maanden stelt Rijkswaterstaat een PlanMer op.