Artikelen door robert

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.

Ruimtelijke randvoorwaarden Mijlpaal locatie

In opdracht van de gemeente Nuenen stelt Nieuwe Gracht ruimtelijke randvoorwaarden op voor de herontwikkeling van de Mijlpaal locatie. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden op 14 oktober tijdens een online inloop voorgelegd aan omwonenden. Het is de bedoeling dat de Mijlpaal locatie in de toekomst plaats gaat bieden aan een woongroep en een gezondheidscentrum.

Workshops Omgevingsvisie Hilversum

Hilversum werkt aan een omgevingsvisie voor de periode tot 2040. Nieuwe Gracht levert ontwerpbijdragen aan een serie workshops. Doel van de workshops is het in beeld brengen van de opgaven, bouwstenen en ruimtelijke keuzes voor de toekomst. De uitkomsten zijn bedoeld als basis voor een gesprek met de stad.

Tweede Participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

De tweede participatieronde voor de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede is afgerond. Net als in de eerste ronde was de opkomst groot. Ruim 800 mensen vulden de enquête in en gaven zo hun mening over de toekomst van de drie kernen binnen de gemeente. Daarnaast waren ongeveer 100 mensen aanwezig tijdens een van de ‘Corona-proof’ meedenksessies en een drietal online bijeenkomsten. Ook de stakeholders hebben online hun visie gegeven op de toekomst van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. De resultaten verwerken we de komende maanden tot een concept-Omgevingsvisie.

Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere

De afgelopen maand maakten we een ruimtelijke verkenning voor de Almeerse locaties binnen het project Oostvaardersoevers. Oostvaardersoevers richt zich op het verbeteren van de uitwisseling van water en vis tussen de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en het Markermeer. Doel van de verkenning was het in beeld brengen van de mogelijke combinaties van natuur en recreatie. In totaal brachten we voor vijf locaties de ruimtelijke kansen in beeld. De komende maanden stelt Rijkswaterstaat een PlanMer op. 

Inspiratiedocument Uitbreiding Passewaaij Tiel

Op 30 juni presenteerden we de eerste opzet van het inspiratiedocument voor de uitbreiding van de Tielse woonwijk Passewaaij aan de gemeenteraad (Commissie Ruimte). Sinds het voorjaar van 2020 werken we aan inspiraties voor de nieuwe uitbreiding van de wijk Passewaaij (buurt 9, 10 en 11). Eerst worden de gemeentelijke ambities en uitgangspunten geformuleerd. Dat doen we samen met de gemeentelijke adviseurs en vakdeskundigen vanuit verschillende beleidsvelden: stedenbouw, wonen, verkeer, milieu, water, groen, etc. Daarnaast onderzoeken we hoe van de wijk Passewaaij iets écht onderscheidends kan worden gemaakt voor de huidige en toekomstige bewoners uit Tiel en de regio.

Gebiedsplan Voorveldse Polder De Bilt

Vanaf de zomer van 2019 werkt Nieuwe Gracht aan een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder in De Bilt. Doel van het gebiedsplan is het versterken van landschap, natuur en recreatie in het gebied. In het plan zijn de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen. Het eindconcept van het gebiedsplan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak. Na de zomer wordt het gebiedsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie ook https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/gebiedsplan-voorveldse-polder.

Entreegebied Almeersepoort Oostvaardersplassen

In 2018 stelde Nieuwe Gracht een uitwerkingsplan op voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het doel was het versterken van het landschap, de natuurwaarden én de recreatieve waarden in het gebied. Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen. In het centrale Entreegebied zijn oude populieren verwijderd. Hiermee ontstaat ruimte voor een open boslandschap, afgewisseld met water en rietlanden. De eerste nieuwe bomen en struiken zijn deze winter al geplant.

Groenbeleidsplan Culemborg vastgesteld

Op 14 mei 2020 is de gemeenteraad van Culemborg met grote meerderheid akkoord gegaan met het nieuwe Groenbeleidsplan. Hierin is aangegeven hoe de komende jaren op stads-, wijk- en straatniveau wordt gewerkt aan een groener Culemborg. Het plan geeft aan hoe er binnen de gemeente wordt omgegaan met het groen in de stad. Daarnaast vormt het de basis voor het beheer van het openbaar groen en is het de groene onderlegger voor de Omgevingsvisie. Bureau Nieuwe Gracht ondersteunde de gemeente bij het opstellen van het Groenbeleidsplan. We organiseerden werksessies en ateliers met groene experts van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Samen met de landschapsarchitect van de gemeente werkten we aan een gedegen ruimtelijke analyse van de historische en huidige groenstructuur en maakten we toekomstbeelden voor het groen op stedelijk en wijkniveau. 

Toekomst N201

In het noordwesten van de provincie Utrecht ligt de provinciale weg N201. Deze weg vormt al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie. In het programma Toekomst N201 ontwikkelt de provincie een integrale visie voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen. Het doel van het programma is het verbeteren van de leefbaarheid, de doorstroming en de bereikbaarheid. Wegens de uitbraak van het Coronavirus konden geplande inloopavonden in april niet doorgaan. In opdracht van de provincie Utrecht heeft Bureau Nieuwe Gracht daarom een aantal verkeerskundige voorstellen verbeeld voor een toekomstbestendige N201 tussen Amstelhoek en Vreeland.