Artikelen door robert

Ontwerpend Onderzoek HUB A12-zone

In opdracht van de provincie Utrecht verrichten wij ontwerpend onderzoek naar de verenigbaarheid van verstedelijking en goederenvervoer over water in de A12-zone van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Samen met de ontwerpers van NIEUW BRUUT verkennen we de mogelijkheden voor hoogstedelijk wonen en werken in de A12-zone in combinatie met duurzame stadslogistiek en innovatief goederenvervoer over water. Op 23 september 2021 organiseerden we een werkbijeenkomst met experts op het gebied van logistiek, duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Samen zijn we op zoek gegaan naar kansrijke functiecombinaties en randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen. De resultaten worden in de volgende fase van het onderzoek verder uitgewerkt.

Ontwerp Structuurvisie Zogwetering vrijgegeven voor inspraak

Het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht heeft de Ontwerp Structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling op de locatie Zogwetering op 1 juni 2021 vrijgegeven voor inspraak. Aan de rand van het dorp wil de gemeente in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen. Deze moet komen op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp. Voordat er concrete bouwplannen kunnen worden gemaakt, is er samen met de omwonenden en belanghebbenden een concept Structuurvisie opgesteld voor het gebied. Daarin staat op hoofdlijnen wat er straks in het gebied waar mag op het gebied van wonen en recreëren. De inspraakperiode eindigt op 16 juli 2021.

Raadsbesluit Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De gemeenteraad van Zeist stemde op 20 mei in met de integrale ruimtelijke visie en de reactienota voor de nieuwe Politieacademie op het Almata-terrein in Den Dolder. Over de verkeersontsluiting volgt nog een raadsbesluit later dit jaar. In de visie staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling van het terrein en de nieuwbouw voor de Nationale Politie. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede, groene strook. De bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen.

Uitwerkingsplan Kotterbos & Vaartzone

In opdracht van de gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken wij aan een (aanvullend) uitwerkingsplan voor het Kotterbos en de Vaartzone. Beide gebieden zijn onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Het doel van dit uitwerkingsplan is het creëren van een samenhangend en sterker landschap, in aansluiting op de nabijgelegen Oostvaardersplassen. Het Kotterbos vervult op dit moment al een belangrijke functie op het gebied van ‘sporten en bewegen’ en de gebiedspartijen willen die functie verder versterken. Dit gebeurt door een duidelijke zonering in het gebied aan te brengen, de identiteit van het gebied actief uit te dragen en de invulling van het programma van het Kotterbos verder te versterken.

Ontwerp Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede ter inzage

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 16 februari 2021 de Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied vastgesteld. In de Ontwerp Omgevingsvisie laten wij zien hoe de stad Wijk bij Duurstede en de dorpen Cothen en Langbroek er over 10 jaar uit kunnen zien. Wat is bijvoorbeeld nodig om de voorzieningen in de stad, dorpen en wijken te houden? Waar kunnen tussen nu en 2030 nieuwe huizen worden gebouwd? En hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich prettig, veilig en vertrouwd blijft voelen in hun eigen dorp of woonbuurt? De Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied ligt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken t/m 7 april 2021 digitaal ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

In opdracht van de gemeente Almere en Het Flevo-landschap zijn wij afgelopen november gestart met het opstellen van het uitwerkingsplan voor het Lepelaarplassengebied. Het Lepelaarplassengebied bestaat uit de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden, het Wilgenbos en het Wilgeneiland, het Vaartsluisbos en de Verbindingszone (richting de Oostvaardersplassen). Het doel van dit Uitwerkingsplan is het versterken van zowel de natuurwaarden als de recreatieve kwaliteiten van het gebied.

Ruimtelijke Visie Politieacademie Den Dolder

De voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder wordt een Politieacademie. Voor de Nationale Politie stelden wij samen met EDM tuin en landschap een Integrale Ruimtelijke Visie op voor de beoogde ontwikkeling van de nieuwbouw en de (her)inrichting van het terrein. De visie is opgesteld met inbreng van een werkgroep van omwonenden en huurders/eigenaren van de omliggende bedrijven. Vanaf woensdag 9 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 kunnen betrokkenen reageren op zowel de Integrale Ruimtelijke Visie en het Participatierapport.

Haalbaarheidsanalyse De Geer III / Zuidwijk

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede werken wij aan een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse voor twee potentiële nieuwbouwlocaties aan de rand van de stad: De Geer III en Zuidwijk. In een integrale verkenning gaan we op zoek naar de meest geschikte uitbreidingslocatie(s) voor de realisatie van tenminste 250 woningen, met een doorgroei naar 1.250 woningen. En mogelijk nog meer woningen op de zeer lange termijn. We zijn inmiddels gestart met de organisatie van een vakbeurs. Vakspecialisten uit alle disciplines zijn hiervoor uitgenodigd. In een serie (online) gesprekken wisselen we gedachten uit over de kansen en randvoorwaarden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de rand van Wijk bij Duurstede. Dat doen we met experts op het gebied van bodem en water, groen en natuur, klimaat en duurzaamheid, cultuurhistorie en archeologie, verkeer en mobiliteit, wonen en voorzieningen, leefbaarheid en milieu.

Tweede participatieronde Zogwetering

De gemeente Stichtse Vecht wil in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen aan de Zogwetering in Maarssen-Dorp. Op 13 oktober 2020 heeft het college van B&W kennis genomen van de notitie ‘Beleidskaders & Bouwstenen’ voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering. En van het proces zoals dat tot nu toe is doorlopen. Het college heeft besloten om de bouwstenen vrij te geven voor de volgende participatieronde. Op 5 november organiseerden we online bijeenkomsten met de stakeholders en een werkgroep van bewoners. De resultaten worden later (digitaal) teruggekoppeld aan de overige inwoners uit het dorp.

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.