Artikelen door robert

Omgevingsvisie stedelijk gebied Wijk bij Duurstede

De bebouwde kom van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede aantrekkelijk houden: hoe doen we dat? Meer ruimte voor natuur, spelen of bedrijven? Meer toerisme? Meer ontmoetingsplekken? En hoe houden we het groen waardevol? Wat doen we met duurzaamheid en verkeer? In de Omgevingsvisie stedelijk gebied staan straks de antwoorden hierop. In januari en begin februari voeren wij gesprekken op straat en organiseren we meedenksessies in de kernen. Bewoners kunnen ook online een vragenlijst invullen. Kijk op de projectwebsite voor meer informatie!

Integrale ruimtelijke visie Politieacademie Den Dolder

De voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder wordt een Politieacademie. Op het huidige terrein bevinden zich – naast het leegstaande gebouw van de jeugdgevangenis – ook sportvelden, wandelpaden, bos en laanstructuren. Om het bestaande gebouw als Politieacademie te kunnen gebruiken moet er verbouwd worden. De kans bestaat dat de politie op termijn ook andere diensten wil huisvesten op het terrein. Daarom wordt er ook gekeken naar (gedeeltelijke) nieuwbouw. Dit vraagt om een integrale visie op het terrein en zijn omgeving. In opdracht van de Nationale Politie stelt Bureau Nieuwe Gracht een integrale ruimtelijke visie op. Vanuit de omgeving wordt meegedacht via een werkgroep van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden.

Ontwerpsessie Kromme Rijnvallei

Bureau Nieuwe Gracht organiseerde op 5 december 2019 een ontwerpsessie voor de gemeenten Bunnik en Houten. Hierin zijn kansen verkend voor een integrale ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Tussen de drukbezochte recreatiegebieden rond Amelisweerd, Rhijnauwen, Fort Vechten en Nieuw Wulven en de rivier de Kromme Rijn ligt een eeuwenoud agrarisch landschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes zijn belangrijke identiteitsdragers. Groene laanstructuren, waterrijke natuur en kleinschalige bosaanplant kunnen hier een aantrekkelijke blauwgroene omgeving creëren, als waardevolle aanvulling op de aanwezige landschappen in Utrecht-Oost. De recreatieve toegankelijkheid van het gebied kan worden verbeterd met aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en snelle verbindingen voor (sportieve) fietsers en e-bikes. Aan de randen van Bunnik, Odijk en Houten kunnen nieuwe woningbouwlocaties worden verweven met het recreatieve landschap van het Kromme Rijngebied. Bij elkaar levert dit bouwstenen voor een wervend toekomstbeeld.

Eerste participatieronde Gebiedsplan Voorveldse Polder

Op 28 oktober vond de eerste participatieronde voor het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder plaats. In de middag kwamen de verschillende gebiedspartijen bij elkaar. Met de ongeveer 25 aanwezigen zijn de kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht en is geschetst aan mogelijke invullingen voor de toekomst. In de avond vond een inloopbijeenkomst plaats voor direct omwonenden en andere geïnteresseerden. De resultaten van de middag hingen daarbij aan de muur. Hier kwamen zo’n 50 mensen op af. Zij konden reageren en aanvullen op de eerste ideeën. De komende weken werken wij de eerste ideeën voor de Voorveldse Polder verder uit.

Gebiedsuitwerking De Mijlpaal Nuenen

Voor de zomer is Nieuwe Gracht gestart met een Gebiedsuitwerking voor De Mijlpaal in Nuenen. Basisschool De Mijlpaal gaat sluiten, in de Gebiedsuitwerking wordt onderzocht of de locatie in de toekomst ruimte kan bieden aan andere functies. Een woongroep en een gezondheidscentrum zijn geïnteresseerd. Nieuwe Gracht zet in overleg met betrokkenen en bewoners de ruimtelijke randvoorwaarden op een rij. Eind augustus vond een eerste bewonersavond plaats.

Start gebiedsplan Voorveldse Polder

We zijn gestart met het opstellen van een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. De Voorveldse Polder ligt aan de rand van De Bilt, ingeklemd tussen de Utrechtseweg en de Biltse Rading. In het gebied is sprake van verschillende initiatieven, zowel van overheden als bewoners. Deze initiatieven zullen in het gebiedsplan worden ingepast. Dat gebeurt in overleg met omwonenden en belanghebbenden.

Omgevingsvisie Weststellingwerf vastgesteld door gemeenteraad

De Omgevingsvisie Weststellingwerf is vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze Omgevingsvisie kiest de gemeente nadrukkelijk voor ‘loslaten’. De gemeente voert de regie op hoofdlijnen. Binnen die hoofdlijnen, het raamwerk van kwaliteiten en de bijbehorende spelregels is ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Dit alles als resultaat van een intensief proces met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Kick-Off Zogwetering Maarssen-Dorp

We zijn van start gegaan met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de locatie ‘Zogwetering’ in Maarssen-Dorp. Hier bevinden zich de (vrijkomende) terreinen van de afvalwaterzuivering en gemeentewerf. De NvU bevat de ruimtelijke, functionele en programmatische kaders voor de beoogde ontwikkeling van woningbouw op deze locatie aan de dorpsrand van Maarssen. Als ‘kick-off’ zijn we op 18 juni gestart met een zonnige excursie naar het plangebied. Na de zomer start het participatieproces met bewoners, belanghebbenden en andere stakeholders.

Uitwerking Randzone De Vaart Almere

De afgelopen twee jaar heeft Nieuwe Gracht in opdracht van de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en stichting Stad & Natuur Almere gewerkt aan een uitwerkingsplan voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het komende jaar willen de verschillende partijen hier een vervolg aan geven. Als eerste starten we met het maken van een ontwerp voor de verbreding van de Randzone De Vaart, waarbij o.a. ruimte moet worden gevonden voor watergebonden natuur en een bosrand langs de rand van het bedrijventerrein De Vaart IV.

GVVP Wijk bij Duurstede 2019-2034 in gemeenteraad

Op 16 april 2019 presenteerden wij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Het is daarna ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Nieuwe Gracht ondersteunt de gemeente bij het opstellen van het GVVP. Het GVVP is eerder in een themabijeenkomst met het College van B&W besproken en ter besluitvorming voorgelegd aan het College.