Artikelen door robert

Haalbaarheidsanalyse De Geer III / Zuidwijk

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede werken wij aan een stedenbouwkundige haalbaarheidsanalyse voor twee potentiële nieuwbouwlocaties aan de rand van de stad: De Geer III en Zuidwijk. In een integrale verkenning gaan we op zoek naar de meest geschikte uitbreidingslocatie(s) voor de realisatie van tenminste 250 woningen, met een doorgroei naar 1.250 woningen. En mogelijk nog meer woningen op de zeer lange termijn. We zijn inmiddels gestart met de organisatie van een vakbeurs. Vakspecialisten uit alle disciplines zijn hiervoor uitgenodigd. In een serie (online) gesprekken wisselen we gedachten uit over de kansen en randvoorwaarden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de rand van Wijk bij Duurstede. Dat doen we met experts op het gebied van bodem en water, groen en natuur, klimaat en duurzaamheid, cultuurhistorie en archeologie, verkeer en mobiliteit, wonen en voorzieningen, leefbaarheid en milieu.

Tweede participatieronde Zogwetering Maarssen-Dorp

De gemeente Stichtse Vecht wil in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen aan de Zogwetering in Maarssen-Dorp. Op 13 oktober 2020 heeft het college van B&W kennis genomen van de notitie ‘Beleidskaders & Bouwstenen’ voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering. En van het proces zoals dat tot nu toe is doorlopen. Het college heeft besloten om de bouwstenen vrij te geven voor de volgende participatieronde. Op 5 november organiseerden we online bijeenkomsten met de stakeholders en een werkgroep van bewoners. De resultaten worden later (digitaal) teruggekoppeld aan de overige inwoners uit het dorp.

Gebiedsplan Voorveldse Polder vastgesteld

Het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is vastgesteld door het college van b&w van De Bilt. Het Gebiedsplan is opgesteld door Nieuwe Gracht in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden. Het plan is gericht op het op lange termijn versterken van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in en rond het gebied. De Voorveldse Polder ligt ingeklemd tussen Utrecht en De Bilt.

Ruimtelijke randvoorwaarden Mijlpaal locatie

In opdracht van de gemeente Nuenen stelt Nieuwe Gracht ruimtelijke randvoorwaarden op voor de herontwikkeling van de Mijlpaal locatie. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden op 14 oktober tijdens een online inloop voorgelegd aan omwonenden. Het is de bedoeling dat de Mijlpaal locatie in de toekomst plaats gaat bieden aan een woongroep en een gezondheidscentrum.

Workshops Omgevingsvisie Hilversum

Hilversum werkt aan een omgevingsvisie voor de periode tot 2040. Nieuwe Gracht levert ontwerpbijdragen aan een serie workshops. Doel van de workshops is het in beeld brengen van de opgaven, bouwstenen en ruimtelijke keuzes voor de toekomst. De uitkomsten zijn bedoeld als basis voor een gesprek met de stad.

Tweede Participatieronde Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

De tweede participatieronde voor de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede is afgerond. Net als in de eerste ronde was de opkomst groot. Ruim 800 mensen vulden de enquête in en gaven zo hun mening over de toekomst van de drie kernen binnen de gemeente. Daarnaast waren ongeveer 100 mensen aanwezig tijdens een van de ‘Corona-proof’ meedenksessies en een drietal online bijeenkomsten. Ook de stakeholders hebben online hun visie gegeven op de toekomst van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. De resultaten verwerken we de komende maanden tot een concept-Omgevingsvisie.

Ruimtelijke Verkenning Oostvaardersoevers Almere

De afgelopen maand maakten we een ruimtelijke verkenning voor de Almeerse locaties binnen het project Oostvaardersoevers. Oostvaardersoevers richt zich op het verbeteren van de uitwisseling van water en vis tussen de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en het Markermeer. Doel van de verkenning was het in beeld brengen van de mogelijke combinaties van natuur en recreatie. In totaal brachten we voor vijf locaties de ruimtelijke kansen in beeld. De komende maanden stelt Rijkswaterstaat een PlanMer op. 

Inspiratiedocument Uitbreiding Passewaaij Tiel

Op 30 juni presenteerden we de eerste opzet van het inspiratiedocument voor de uitbreiding van de Tielse woonwijk Passewaaij aan de gemeenteraad (Commissie Ruimte). Sinds het voorjaar van 2020 werken we aan inspiraties voor de nieuwe uitbreiding van de wijk Passewaaij (buurt 9, 10 en 11). Eerst worden de gemeentelijke ambities en uitgangspunten geformuleerd. Dat doen we samen met de gemeentelijke adviseurs en vakdeskundigen vanuit verschillende beleidsvelden: stedenbouw, wonen, verkeer, milieu, water, groen, etc. Daarnaast onderzoeken we hoe van de wijk Passewaaij iets écht onderscheidends kan worden gemaakt voor de huidige en toekomstige bewoners uit Tiel en de regio.

Gebiedsplan Voorveldse Polder De Bilt

Vanaf de zomer van 2019 werkt Nieuwe Gracht aan een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder in De Bilt. Doel van het gebiedsplan is het versterken van landschap, natuur en recreatie in het gebied. In het plan zijn de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen. Het eindconcept van het gebiedsplan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak. Na de zomer wordt het gebiedsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie ook https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/gebiedsplan-voorveldse-polder.

Entreegebied Almeersepoort Oostvaardersplassen

In 2018 stelde Nieuwe Gracht een uitwerkingsplan op voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het doel was het versterken van het landschap, de natuurwaarden én de recreatieve waarden in het gebied. Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen. In het centrale Entreegebied zijn oude populieren verwijderd. Hiermee ontstaat ruimte voor een open boslandschap, afgewisseld met water en rietlanden. De eerste nieuwe bomen en struiken zijn deze winter al geplant.