opdrachtgever
Ministerie van VROM

jaar
2008

locatie
Rijksbufferzones

Transformatie Rijksbufferzones

In het nationaal ruimtelijk beleid is er voor gekozen om de rijksbufferzones om te vormen naar groene gebieden met een breed scala aan mogelijkheden voor (ondermeer) ontspanning en dagrecreatie. Restrictief ruimtelijk beleid dat de bufferzones vrijwaart van verstedelijking moet daarbij gepaard gaan met ontwikkelingsgericht beleid met als doel ze te transformeren naar gebieden die bijdragen aan de leefkwaliteit in de omliggende steden. 

Bureau Nieuwe Gracht is gevraagd om in nauwe samenwerking met het ministerie van VROM te werken aan inspiraties en kansen voor de ontwikkeling van de rijksbufferzones tot betekenisvolle groengebieden voor de recreërende stadsbewoner. Dit heeft geresulteerd in een werkboek en een brochure, die samen als inspiratiebron fungeren bij de nadere uitwerking van visies, plannen en concrete ontwerpen voor de transformatie van de verschillende bufferzones in Nederland.