opdrachtgever
provincies Noord- en Zuid-Holland

jaar
1999-2001

locatie
Hollandse Kust

in samenwerking met
ARCADIS en Alkyon

Strategische Visie Hollandse Kust 2050

Wijzigingen in het kustsysteem onder invloed van klimaatveranderingen, bodemdaling en mogelijke zeespiegelstijging zetten de kustveiligheid onder druk. Mogelijk zijn de gecombineerde gevolgen van deze ontwikkelingen zodanig ingrijpend dat nieuwe strategieën nodig zijn om ons land te beschermen tegen het zeewater. 

De Strategische Visie Hollandse Kust 2050 bestaat uit 2 stappen. Stap 1 betrof een beschrijving en analyse van veranderingen in het kustsysteem voor de zeer lange termijn (2050) en de grote schaal. In stap 2 zijn op gebiedsniveau de ernst van de problemen en de aard van de oplossingsrichtingen nader gespecificeerd. In totaal zijn drie verschillende oplossingsstrategieën ontwikkeld, namelijk consolideren, aanpassen en transformeren. Per probleemgebied (de zogenaamde ‘zwakke schakels’) zijn oplossingsrichtingen in kaart gebracht.