opdrachtgever
provincie Zuid-Holland

jaar
2002-2003

locatie
provincie Zuid-Holland

Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland

Voor de provincie Zuid-Holland werkte bureau Nieuwe Gracht aan een integrale ruimtelijke beleidsnota op die het gehele grondgebied van de provincie omvat. Aan een dergelijke gebiedsdekkende provinciale visie is behoefte ontstaan, omdat de ruimtelijke schaalvergroting en netwerkvorming alom gaande is in de Zuidvleugel van de Randstad. Het doel van het opstellen van een ruimtelijk structuurbeeld is dan ook vooral in te spelen op dergelijke processen.

De opgaven op de schaal van de provincie zijn globaal samen te vatten in twee termen: de versterking van de stedelijke netwerken en de versterking van de waterrijke cultuurlandschappen. Belangrijk daarbij is het gegeven dat de provincie Zuid-Holland deel uitmaakt van de Deltametropool en tegelijkertijd functioneert als schakel tussen de Noordvleugel van de Randstad en de Rijn Schelde delta.

Het ruimtelijke structuurbeeld 2015 vormt de ruggengraat van de nota en is tevens de basis voor het vastleggen van de belangrijkste strategische opgaven. Daarnaast wordt een aantal kwesties voor de lange termijn in beeld gebracht, die vrijwel allemaal zijn te herleiden tot de term ‘overlappende ruimteclaims’.