opdrachtgever
gemeente Soest

jaar
2023

locatie
Soesterberg Noord

Gebiedsvisie Soesterberg Noord


Integrale en participatieve visie

Soesterberg Noord verandert geleidelijk aan van kleur: van een gemengd woon- en werkgebied aan de rand van het dorp naar een aantrekkelijke, groene woonwijk. De gemeente Soest zet daarbij in op een duurzame, groene woon- en leefomgeving met aandacht voor een natuurinclusieve en klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling. Bij de transformatie van werken naar wonen wordt in Soesterberg Noord uitgegaan van een woonprogramma met tenminste 500 woningen, waarvan 50% betaalbaar. Om de bouw van die woningen – en de wens naar een duurzame, groene inrichting van de wijk – integraal op te pakken, is een nieuwe visie voor het gebied noodzakelijk. Bureau Nieuwe Gracht is gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van die gebiedsvisie voor Soesterberg Noord.

De Gebiedsvisie Soesterberg Noord is tot stand gekomen in een participatief planproces. Bewoners, ondernemers en eigenaren konden hun mening geven over verschillende ruimtelijke modellen voor de invulling van het gebied. Hiertoe zijn samen met de gemeente enkele participatiebijeenkomsten georganiseerd en konden betrokkenen ook digitaal (denkmeeover.nl) reageren. De uitkomsten van de participatie zijn opgenomen in de Gebiedsvisie.
 

Toekomstbeeld

Op de integrale visiekaart zijn de ambities van de gemeente Soest in samenhang gebracht met de uitkomsten van de participatie met bewoners en eigenaren uit het gebied. Het toekomstbeeld voor Soesterberg Noord toont een groene woonwijk op de overgang van de huidige dorpskern naar Park Vliegbasis Soesterberg. Het woongebied wordt door enkele robuuste, groene verbindingen (met recreatief gebruik) aangesloten op de omgeving. Dit groene raamwerk is opgebouwd uit historische sorties en half-sorties met laanbeplanting en brede parkzones in het midden van het woongebied. De parkzones zijn 100% autovrij (auto’s rijden buitenlangs). Het openbaar groen in de wijk biedt volop ruimte om te spelen, wandelen, fietsen en ontmoeten. Tussen de (half) sorties en parkzones liggen groene dwarsverbindingen, waardoor het groen voor iedereen in de wijk goed bereikbaar en dichtbij is. 

Het openbaar groen in de wijk wordt ingericht met zo veel mogelijk bomen, bosschages en struikgewas. Hierdoor ontstaan bomenrijke parkzones en groengebieden met een ‘bossig’ karakter. Dit ‘bossige’ groen draagt bij aan een natuurinclusieve en klimaatadaptatieve ontwikkeling van Soesterberg Noord. En het vormt een belangrijke, groene drager van de woonkwaliteit in de nieuwe woonwijk.