opdrachtgever
gemeente Raalte

jaar
2013-2014

locatie
Nieuw Heeten, Raalte

Dorpsvisie Nieuw Heeten

In de structuurvisie Raalte is aangegeven dat alle kernen binnen de gemeente ruimte moeten krijgen om – naar verhouding – te groeien. Deze keuze maakte het noodzakelijk om voor Nieuw Heeten de ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn te verkennen. Dit heeft geleid tot een dorpsvisie voor de periode tot 2025, die is opgesteld door een projectgroep, waarin de gemeente, het plaatselijk belang en de ondernemersvereniging zitting hadden. Zij werden ondersteund door Nieuwe Gracht. 

Voortborduren op bestaande kwaliteiten staat centraal in de dorpsvisie Nieuw Heeten. Dit is vertaald in een Raamwerk, waarin de essentie van het dorp is vastgelegd. Alle toekomstige ontwikkelingen in en rond Nieuw Heeten moeten op dit Raamwerk aansluiten en het zo mogelijk versterken. Aan het Raamwerk zijn bovendien spelregels gekoppeld. Spelregels die de kwaliteiten van het dorp bij verdere ontwikkeling moeten waarborgen. Deze spelregels zijn altijd van toepassing, op welke ontwikkeling dan ook. 

Met het Raamwerk als ondergrond is een visiekaart opgesteld, waarop de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen, wensen en keuzes zijn weergegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige voorstellen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, keuzes voor te ontwikkelen woningbouwlocaties en de keuze voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.