stedenbouw . landschap . planologie

 

Omgevingsvisie vervangt structuurvisie

Binnenkort treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat de structuurvisie, het milieubeleidsplan, het waterplan en het verkeer- en vervoerplan gebundeld worden in één omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt daarmee nog integraler dan de structuurvisie altijd al was.


Wordt daarmee alles anders? Ja en nee. Ja, want het bundelen van al die verschillende beleidsplannen vraagt om een andere houding en benadering. Nee, omdat een goede structuurvisie al in belangrijke mate aan de omgevingswet voldoet, door een integrale visie te bieden op de leefomgeving (met aandacht voor financiële economische en sociale aspecten), rekening te houden met de wensen van de bevolking (participatie), een doorvertaling te bieden naar uitvoering en beheer (uitvoeringsparagraaf) en aandacht voor kostenverhaal en eventuele m.e.r.-plichtigheid.


Nieuwe Gracht maakt al ruim 25 jaar structuurvisies voor afzonderlijke gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en provincies. Ook over de omgevingsvisie denken wij graag met u mee. Inmiddels werken wij aan omgevingsvisies voor Weststellingwerf, Bergen (Li) en Tiel.